Bartha Krisztina, PhD

bartha krisztinaPlace of birth: Oradea

Studies:

 • 1st of October 2015 - PhD (summa cum laude - 100%), echivalence in Romania from 17th of August 2016. (89099/17. 08. 2016). Title of dissertation: Percepția și înțelegerea textului auzit a copiilor bilingvi din clasele primare.

 • 2009 – Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Letters, Applied Linguistics PhD Studies
 • 2007-2008 – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Faculty of Letters, Anthropological Linguistics MA Studies
 • 2003-2008 – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Psychology BA degree
 • 2003-2007 – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Faculty of Letters, Hungarian - English BA degree
 • 1998-2003 – „Iosif Vulcan” Teachers’ Trainer High School, Oradea

Area of speciality: psycholinguistics, sociolinguistics

Research:

 • perception and interpretation of the text
 • listening and writing comprehension
 • lexicon mental
 • methodology of language and literature

Subjects:

Hungarian Language and Literature Department:

 1. year.: General linguistics (seminar), Phonetics (lecture and seminar), Hungarian Language 2. (seminar), Orthography (seminar)
 2. year: Hungarian Language 3. (seminar), Language aquisition (lecture and seminar), Pedagogy of mothertongue aqusition (lecture și seminar), Language and society (lecture and seminar)

Primary School Teacher Training Department:

 1. year: Hungarian Language (seminar), The Basics of Psychology (lecture), Developmental Psychology (lecture and seminar), Educational Psychology (lecture and seminar), Methodology of Teaching Language in Kindergarten (lecture and seminar)
 2. year: Methodology of Language and Literature in Primary School (lecture and seminar), Psychotherapy and Pathology (lecture and seminar)
 3. year: Psychology of Personality (lecture and seminar), Self Development (lecture and seminar) 

Teacher Training Department (Secondary School):

 1. year: Educational Psychology (lecture and seminar),
 2. year: Methodology of Language and Literature in Secondary School (lecture and seminar

Contact info:

 • e-mail: barthakrisztina@partium.ro

Publications

Edited volumes:

Magyari Sára–Bartha Krisztina (szerk.): A nyelv közösségi perspektívája. EME-Partium, Nagyvárad, 2014.

Articles

Bartha Krisztina: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél. In: Balázs Géza–Veszelszki Ágnes (eds.): Generációk nyelve. Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter -- MSZT, 2016. ISBN: 978-615-5597-02-2

Bartha Krisztina: A beszélt és az írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál. In Balázs Géza (ed.): Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Új szavak, kifejezések 2010–2015. IKU–Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 99–105. ISBN: 978-616-5556-03-6

Bartha Krisztina: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában. In: Ivanovič, Iosip–Pintér Valéria: Curriculum outcomes of contemporary education. Tanulmánygyűjtemény. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-64-9

Bartha Krisztina: Magyar–román alsó tagozatos kétnyelvű gyermekek beszédészlelési folyamatainak jellemzői. www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2015/3.

Bartha Krisztina: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Társadalomtudományi Intézet, Szekszárd, 2015. 126–137. ISBN 978-963-7305-72-6

Bartha Krisztina: A beszédészlelési folyamatok fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál és ennek tanulságai a tanárképzésben. In: Diskurzus 2014. 57–68. ISSN: 1589-2662

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozási folyamatok működése családtípus szerint kisiskolásoknál. In Váradi Tamás (szerk.): ALKNYELVDOK8, Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-9074-61-3. http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/

Bartha Krisztina: A beszédészlelés és részfolyamatainak jellemzői kétnyelvű alsó tagozatos tanulóknál. In Jenei Teréz (szerk.): Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. ISBN 978-615-5097-89-8.

Bartha Krisztina: Mondat- és szövegértési vizsgálatok kétnyelvű környezetben. In Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.): A nyelv közösségi perspektívája. EME-Partium Kiadó, Nagyvárad, 2014. ISBN 978-606-739-002-5.

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozás jellemzői magyar domináns kétnyelvű gyermekeknél. In: Beszédkutatás 2013.

Bartha Krisztina − Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai. In Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (szerk.): Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, I. kötet – Tom I, Kontakty polsko-węgierskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, ProDruk, Poznań, 2012, 210−223.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Katona Hajnal Tünde: Kolozsvári és nagyváradi X. osztályos szakiskolások identitása és nyelvi attitűdje. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2009, Marineasa Kiadó, Temesvár.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Fóris-Ferenczi Rita: Text comprehension – learning styles – school performance. In: Acta Didactica Napocensia, Volume 2, Number 4, pages 1-16, 2009. ISSN 2065-1430.

Bartha Krisztina: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál. In: Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008396-417. ISBN 978 – 973 – 749 – 507 – 5, Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008.

Bartha Krisztina: Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 52. évf. 2. sz./2011., 37-39.

Bartha Krisztina: Borbély Anna - Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 51. évf. 3. sz./2010., 31-32. ISSN 0464-4999.

Conferences

7 – 9. September 2016., Târgu Mureș – 19. Élőnyelvi Konferencia, Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Title: Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök egyetemi hallgatóknál

27. May 2016., Oradea – Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép/Trends of the Education and Labor Market. Title: A szövegértés – az eredményesség alappillére a felsőoktatásban

26. April 2016., Oradea – 28. April 2016, Budapest – Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandem-konferencia és műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról. Title: Tantervi követelmények a romániai nyelvtanoktatásban az alsó tagozaton

4. March 2016., Oradea – Oktatás határhelyzetben, Neveléstudományi Konferencia. Title: A beszédhang-differenciálás részképessége kétnyelvű alsó tagozatos gyermekeknél

2. November 2015., Budapest – Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Title: Beszélt és írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál

18–19. September 2015., Subotica, Serbia – A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Title: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában.

17–18. September 17–18., Nitra, Slovacia - Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Title: Beszédmegértési vizsgálatok magyar domináns kétnyelvű egyetemistáknál.

9–11. September 2015., Oradea – A nyelv közösségi perspektívája. Title: A rövid távú memória szerepe kétnyelvű kisiskolásoknál.

11. June 2015., Oradea - 5. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. Title:A beszédészlelés és a beszédmegértés kompetenciájának fejlesztése.

14–17. May 2015., Oradea – 13. Anyanyelvi Konferencia. Title: Magyar–román kétnyelvű gyermekek beszédfeldolgozásának jellemzői – a fejlesztés lehetséges útjai.

30. March–1. April 2015., Budapest - XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok.  Title: Szóasszociációs és szótalálási vizsgálatok kétnyelvű gyermekeknél.

27–28. November 2015., Budapest - Generációk nyelve. Title: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél.

24−25. November 2015., Szekszárd - Anyanyelv-pedagógiai konferencia – Anyanyelv és nemzeti identitás. Title: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál.

2013. július 5−6., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája, a Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének konferenciája. Cím: Mondat- és szövegértési vizsgálatok  kétnyelvű környezetben

2013. március 26−28., Budapest - XXIII. MANYE, Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák, Cím: Szülői attitűdök a tanítási nyelv kiválasztásában kétnyelvű környezetben.

2011. augusztus 22‒27., Kolozsvár ‒ Nyelv és kultúra, 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelöltek Szimpóziumán, Az előadás címe: Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésbe.

2011. március 25., Poznan ‒ Magyar-lengyel kapcsolatok kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, Tudományos ülésszak és hungarológiai műhely, Az előadás címe: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai,társszerző: Tóthné dr. Szűcs Éva.

2010. augusztus 26–27., Kolozsvár – Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága. A előadás címe: Kultúrák határán. Vizsgálatok a X. osztályosok identitásának és nyelvi attitűdjeinek mentén, társzerző:Katona Hajnal-Tünde BBTE BTK.

2008 – I. díj a XI. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozatért, melynek címe: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál

2007 – részvétel a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri konferencián, Debrecenben az Olvasási szokások a középiskolák XI-XII. osztályában.

Grants, projects and traininguri:

22. September – 6. October 2015. – Persolog trainer diploma

12. September – 12. October 2014. – Domus junior grant

19. January – 19. February 2014. – Domus junior grant

June 2012 – Psychodrama assistent

June 2012 – Trainer diploma

15. November – 15. December 2011. –  Domus junior grant

2007 – GMP diagnostics training