Bartha Krisztina, dr.

bartha krisztinaSzületési hely: Nagyvárad

Tanulmányok:

 • 2017. szeptember 1. – másoddoktorandusz – Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Evolúciós és Kognitív Pszichológia Doktori Program
 • 2015. október 1. – PhD-fokozat (summa cum laude - 100%), honosítás: 2016. augusztus 17. (89099/17. 08. 2016). A disszertáció címe: Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai

 • 2012. szeptember 21. – az abszolutórium megszerzése

 • 2009 szeptember– Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet doktori program (PhD)
 • 2007–2008 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományok Kar, antropológiai nyelvészet mesterképzés (MA)
 • 2003–2008 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pszichológia szak (BA)
 • 2003–2007 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományok Kar, magyar-angol szak (BA)
 • 1998–2003 – Iosif Vulcan Tanítóképző, Nagyvárad

Szakterület: pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kognitív pszichológia, az anyanyelvi nevelés módszertana

Kutatási terület:

 • beszédészlelés és beszédmegértés (egy- és kétnyelvűeknél)
 • szövegértés és szövegalkotás
 • mentális lexikon
 • metakogníció
 • anyanyelvfejlesztés, anyanyelv-pedagógia, szakmódszertan

Oktatott tantárgyak:

Magyar nyelv és irodalom szak:

 1. év:
  Mai magyar nyelv 1. – Fonetika (előadás és szeminárium)
  Általános nyelvészet (szeminárium)
  Mai magyar nyelv 2. (előadás és szeminárium)
  Helyesírás (szeminárium)
 2. év:
  Nyelvelsajátítás (előadás)
  Tanári kommunikáció (előadás és szeminárium)
  PR és kommunikáció (előadás)
 3. év: Szociolingvisztika (előadás)

Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája szak:

 1. év:
  Magyar nyelv (előadás és szeminárium)
 2. év:
  Az óvodai anyanyelvi nevelés módszertana (előadás és szeminárium)
  Az iskolai anyanyelvi nevelés módszertana (előadás és szeminárium)
 3. év:
  Önismereti készségfejlesztés (előadás és szeminárium)

Tanárképző Intézet

 1. év:
  Neveléslélektan (előadás és szeminárium) (I. szint)
 2. év:
  A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana (előadás és szeminárium) (I. szint)
 1. év:
  Iskolai tanácsadás és pályaorientáció (előadás és szeminárium) (II. szint)

Többnyelvűség és multikulturalitás mesteri képzés

 1. év:
  Nyelv és társadalom (előadás és szeminárium)
 2. év:
  Alkalmazott pszicholingvisztika (előadás és szeminárium)
  Többnyelvűség és nyelvi kisebbségek (előadás és szeminárium)

 


 

Elérhetőség:

 • e-mail: barthakrisztina@partium.ro

Publikációk

Önálló kötet:

Bartha Krisztina 2016. Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai. Erdélyi Múzeum Egyesület – Partium Kiadó. Kolozsvár – Nagyvárad. ISBN: 978-606-739-066-7, 978-606-8156-80-4.

Szerkesztett kötetek:

Magyari Sára–Bartha Krisztina (szerk.) 2017. Nyelv – Közösség – Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN: 978-606-8156-84-2

Magyari Sára–Balogh Brigitta–Bartha Krisztina (szerk.) 2017. Oktatás határhelyzetben – konferenciakötet. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN: 978-606-8156-86-6

Magyari Sára – Bartha Krisztina (szerk.): A nyelv közösségi perspektivája. EME-Partium, Nagyvárad, 2014.

Tanulmányok

Magyari Sára–Bartha Krisztina (szerk.) 2017. Nyelv – Közösség – Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN: 978-606-8156-84-2

Magyari Sára–Balogh Brigitta–Bartha Krisztina (szerk.) 2017. Oktatás határhelyzetben – konferenciakötet. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN: 978-606-8156-86-6

Bartha Krisztina: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél. Balázs Géza–Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter -- MSZT, 2016.

Bartha Krisztina: A beszélt és az írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál. In Balázs Géza (ed.): Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Új szavak, kifejezések 2010–2015. IKU–Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 99–105. ISBN: 978-616-5556-03-6

Bartha Krisztina: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában. In: Ivanovič, Iosip–Pintér Valéria: Curriculum outcomes of contemporary education. Tanulmánygyűjtemény. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka. ISBN: 978-86-87095-64-9

Bartha Krisztina: Magyar–román alsó tagozatos kétnyelvű gyermekek beszédészlelési folyamatainak jellemzői. www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2015/3.

Bartha Krisztina: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Társadalomtudományi Intézet, Szekszárd, 2015. 126–137. ISBN 978-963-7305-72-6

Bartha Krisztina: A beszédészlelési folyamatok fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál és ennek tanulságai a tanárképzésben. In: Diskurzus 2014. 57–68. ISSN: 1589-2662

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozási folyamatok működése családtípus szerint kisiskolásoknál. In Váradi Tamás (szerk.): ALKNYELVDOK8, Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-9074-61-3. http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/

Bartha Krisztina: A beszédészlelés és részfolyamatainak jellemzői kétnyelvű alsó tagozatos tanulóknál. In Jenei Teréz (szerk.): Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. ISBN 978-615-5097-89-8.

Bartha Krisztina: Mondat- és szövegértési vizsgálatok kétnyelvű környezetben. In Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.): A nyelv közösségi perspektívája. EME-Partium Kiadó, Nagyvárad, 2014. ISBN 978-606-739-002-5.

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozás jellemzői magyar domináns kétnyelvű gyermekeknél. In: Beszédkutatás 2013.

Bartha Krisztina − Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai. In Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (szerk.): Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, I. kötet – Tom I, Kontakty polsko-węgierskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, ProDruk, Poznań, 2012, 210−223.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Katona Hajnal Tünde: Kolozsvári és nagyváradi X. osztályos szakiskolások identitása és nyelvi attitűdje. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2009, Marineasa Kiadó, Temesvár.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Fóris-Ferenczi Rita: Text comprehension – learning styles – school performance. In: Acta Didactica Napocensia, Volume 2, Number 4, pages 1-16, 2009. ISSN 2065-1430.

Bartha Krisztina: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál. In: Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008396-417. ISBN 978 – 973 – 749 – 507 – 5, Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008.

Recenziók

Bartha Krisztina 2015. Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. In: THL2. 1–2. szám, 2015.

Bartha Krisztina: Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 52. évf. 2. sz./2011., 37-39.

Bartha Krisztina: Borbély Anna - Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 51. évf. 3. sz./2010., 31-32. ISSN 0464-4999.

Lektorálás:

Hamis barátok a magyar és a román nyelvben – szószedet. Szerkesztette: Magyari Sára. A szerkesztő munkatársai: Bereczki Andrea, György Henrietta, Varga Barbara. Lektorálta: Bartha Krisztina. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2016.

Konferenciák

2018. november 9., Nagyvárad – 3. Partium-konferencia. Cím: Kétnyelvű gyermekek spontán beszédének vizsgálata.

2018. november 6., Újvidék, Szerbia – Nyelvek mezsgyéjén – A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése. Cím: Romániai magyar óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei

2018. október 12., Nagyvárad - II. Oktatás határhelyzetben. Életre nevelni. Cím: Kétnyelvűség a romániai magyar pedagógusok szemével

2018. augusztus 30–szeptember 1., Budapest - 20. Élőnyelvi Konferencia.
Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Cím: A kódváltás jelenségei magyar–román kétnyelvű kisiskolás gyermekeknél

2018. június 22–23., Nagyvárad - III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. Cím: Óvodapedagógusok szakmai fejlődése – egy továbbképzés tanulságai

2017. szeptember 22–23., Csíkszereda – Nyelvi tájkép és nyelvi sokszínűség. Cím: A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál

2017. június 30–július 1., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája 3. Cím:  Nyelvhasználati preferenciák és ezek hatásai a beszédfeldolgozásra

2016. november 24–25., Budapest - Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Cím: Tantervi követelmények és gyakorlat a romániai grammatikaoktatásban I–IV. osztályban

2016. szeptember 7- 9., Marosvásárhely – 19. Élőnyelvi Konferencia, Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Cím: Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök egyetemi hallgatóknál

2016. május 27.  Nagyvárad – Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép/Trends of the Education and Labor Market. Cím: A szövegértés – az eredményesség alappillére a felsőoktatásban

2016. április 26., Nagyvárad – április 28., Budapest – Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandem-konferencia és műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról. Cím: Tantervi követelmények a romániai nyelvtanoktatásban az alsó tagozaton.

2016. március 4., Nagyvárad – Oktatás határhelyzetben, Neveléstudományi Konferencia. Cím: A beszédhang-differenciálás részképessége kétnyelvű alsó tagozatos gyermekeknél.

2015. november 2., Budapest – Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Cím: Beszélt és írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál

2015. szeptember 18–19., Szabadka – A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Cím: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában.

2015. szeptember 17–18., Nyitra - Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Cím: Beszédmegértési vizsgálatok magyar domináns kétnyelvű egyetemistáknál.

2015. szeptember 9–11., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája. Cím: A rövid távú memória szerepe kétnyelvű kisiskolásoknál.

2015. június 11., Nagyvárad - 5. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. Cím: A beszédészlelés és a beszédmegértés kompetenciájának fejlesztése.

2015. május 14–17., Nagyvárad – 13. Anyanyelvi Konferencia. Cím: Magyar–román kétnyelvű gyermekek beszédfeldolgozásának jellemzői – a fejlesztés lehetséges útjai.

2015. március 30.–április 1., Budapest - XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok.  Titlul: Szóasszociációs és szótalálási vizsgálatok kétnyelvű gyermekeknél.

2014.  november 27−28., Budapest - Generációk nyelve. Cím: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél.

2014. november  november 24−25., Szekszárd - Anyanyelv-pedagógiai konferencia – Anyanyelv és nemzeti identitás. Cím: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál.

2014.  május 15−16., Nyíregyháza - Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben. Cím: A beszédészlelés és részfolyamatainak jellemzői kétnyelvű alsó tagozatos tanulóknál

2014.  április 25., Kolozsvár - XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Többnyelvűség és kommunikáció Közép-Kelet-Európában. Cím: Kétnyelvű gyermekek beszédértési folyamatai az iskolai tannyelv függvényében.

2014. február 7., Budapest - VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Cím: A beszédfeldolgozási folyamatok működése családtípus szerint kisiskolásoknál.

2013. július 5−6., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája, a Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének konferenciája. Cím: Mondat- és szövegértési vizsgálatok  kétnyelvű környezetben

2013. március 26−28., Budapest - XXIII. MANYE, Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák, Cím: Szülői attitűdök a tanítási nyelv kiválasztásában kétnyelvű környezetben.

2012. április 12–14., Szeged - MANYE XXII., TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK – NYELVI VÁLTOZÁSOK, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, Cím: A magyar nyelvű beszédfeldolgozás jellemzői kétnyelvű környezetben.

2011. augusztus 22‒27., Kolozsvár ‒ Nyelv és kultúra, 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelöltek Szimpóziumán, Az előadás címe: Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésbe.

2011. március 25., Poznan ‒ Magyar-lengyel kapcsolatok kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, Tudományos ülésszak és hungarológiai műhely, Az előadás címe: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai,társszerző: Tóthné dr. Szűcs Éva.

2010. augusztus 26–27., Kolozsvár – Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága. A előadás címe: Kultúrák határán. Vizsgálatok a X. osztályosok identitásának és nyelvi attitűdjeinek mentén, társzerző:Katona Hajnal-Tünde BBTE BTK.

2008 – I. díj a XI. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozatért, melynek címe: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál

2007 – részvétel a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri konferencián, Debrecenben az Olvasási szokások a középiskolák XI-XII. osztályában.

Ösztöndíjak, kutatási projektek, továbbképzések:

2018. szeptember 7 – október 5. – Domus senior ösztöndíj

2012. szeptember – pszichodráma terapeuta szintű továbbképzés

2017. augusztus – Boldogságóra trénerképzés

2016. június – szexuálterapeuta oklevél (Semmelweis Egyetem, Budapest)

2015. szept. 22. – okt. 6. – Persolog tréneri oklevél

2014. szeptember 12. – október 12. – Domus junior ösztöndíj

2014. január 19. – február 19.  – Domus junior ösztöndíj

2013. november – 2014 június – KPI egyéni kutatási projekt - A beszédészlelés és a beszédmegértés jellemzői kisiskoláskorban

2012 június – pszichodráma-asszisztens oklevél

2012 június – tréneri oklevél

2011. november 15. – december 15. – Domus junior ösztöndíj