Boka László, dr.

Tudományos fokozat: PhD

BokaTanulmányok:

 • Doktori oklevél: Összehasonlító Irodalomtudományi Doktoriskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2006. (summa cum laude; témavezető Szegedy-Maszák Mihály akadémikus)
 • Magiszteri oklevél: Irodalomkritika - irodalomszociológia szak, (Irodalom és társadalom program), Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1997. (témavezető prof. dr. Cs. Gyímesi Éva)
 • Egyetemi oklevél: Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szak, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1996

Szakterület:

 • Kutatás: komparatisztika, irodalmi kánonok és kultuszkutatás, a posztstrukturalista irodalomelméleti irányok. A 20. század és a századelő magyar irodalma; Kisebbségi magyar irodalom.
 • Oktatás: Irodalom és művelődéstudomány; Erdélyi magyar irodalom; Kortárs magyar irodalom

Egyéb funkciók, tudományos eredmények:

 • Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója. (2008-2020)
 • Az MTA-ELTE Ideológiák Kutatócsoport tudományos munkatársa. (2002-2006)
 • Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója. (2006-)
 • Erasmus-ösztöndíj, Department of Arts and Literature, Leiden University, Hollandia (2002)
 • Tudományos csereprogram, Stanford University, Comparative Literature Department, California, U.S. (2001)
 • A Magyar Könyvszemle és a Lymbus szerkesztőbizottsági tagja.(2011-)
 • A Várad című kulturális havilap alapítója és állandó munkatársa. (2002-)

Tagság:

 • A József Attila Kör, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagja.
 • Tagja a Klebersberg Kuratóriumnak (2010-), az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés kollégiumának (2012-), részt vesz az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának munkálataiban (2010-).
 • A Szépírók Társasága, a József Attila Kör, az Erdélyi Magyar Írók Ligája tagja.

Díjak:

 • József Attila-díj (2019)
 • Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának irodalomtudományi díja (A befogadás rétegei c. kötetért, 2005)

Nyelvismeret:

 • anyanyelvi szint: magyar
 • felsőfok: angol, román
 • alapfok: német

Elérhetőség:

Részletes szakmai önéletrajz

Publikációs lista (folyamatosan aktualizált verzió, Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Publikációs lista (2014. szeptemberig)

Önálló kötet:

A befogadás rétegei. Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2004. Ariadné Könyvek. 256 p.

Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák. Gondolat, Budapest, 2012. 316 p.

 

Szerkesztett kötet:

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, Írócsoportosulások. (Szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad–Budapest, 2014. 348 p.

Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László - FÖLDESI Ferenc - MIKUSI Balázs) Gondolat Kiadó OSZK, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 264 p.

Szöveg – emlék – kép. (Szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit) Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis II., 344 p.

Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította Kelemen Éva. OSZK – Gondolat Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, Bp., 2011., 332 p. (felelős szerkesztő: BOKA László)

Érték és értelmezés. (Szerk. Boka László és Sirató Ildikó) Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 312 p.

Gyűjtők és gyűjtemények. A nemzeti könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük. (Szerk. Boka László és Ferenczyné Wendelin Lídia), OSZK - Kossuth Kiadó, Bp., 2009. 230 p.

 

Könyvsorozat és folyóirat-szerkesztés:

Könyvsorozat:

Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK Tudományos Ülésszakjainak válogatott, szerkesztett előadásaival) Sorozatszerkesztő Boka László. (2010-től mindösszesen: 6 kötet)

Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (munkatárs) Kossuth Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, (2009-től, évente 3 kötet)

Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Szerk. Boka László és Kégli Ferenc) (2007-től: 13 kötet)

Folyóiratszerkesztés:

A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja. Évente 4 szám. (2010-)

A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények szerkesztőbizottságának tagja. Éves megjelenés (2011-)

Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika szerkesztőbizottságának tagja. (2014-)

A Várad irodalmi-kulturális havilap állandó munkatársa. Havi megjelenés. (2002-), egyes számainak társszerkesztője (Szűcs Lászlóval)

Az OSZK intézményi lapjának, tudományos igényű évkönyvének (Mercurius - illetve angol változata a Bulletin) főszerkesztője. (2007-)

Honlapszerkesztés:

Magyar Nemzeti Bibliográfia honlap – felelős szerkesztő. (http://mnb.oszk.hu/)

(2007. december 1.- 2010. május 1. között)

OSZK-Történeti honlap – felelős szerkesztő (http://tortenet.oszk.hu/) (2007. december 1.-től)

 

Tanulmány

A.) Tanulmánykötetbeli szerzőség:

„Kopár, földhözragadt, szegény”? – Jékely és az erdélyi irodalom. In Jékely 100 (szerk. Palkó Gábor – Péterfy Sarolt), Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2014. (megjelenés alatt)

A Holnap ’kültagjai’ és a karrier. In Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, Írócsoportosulások. (Szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad – Budapest, 2014. 175-200.

Historicke pohlady, sedmohradské romány. (A Történelmi alulnézetek, Erdély-regények. Narratív struktúrák és biográfiai források a Dragomán- és a Papp-prózában. c. tanulmány szlovák nyelvű változata). World Literature Studies Vol. 6(23) 2014/2., (ed. Judit Görözdi) 78-90.

Határ és háttér. Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstituáló tapasztalat Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában. In Visy Beatrix- Bíró Csilla (szerk.), Tér(v)iszonyok – térkép(zet)ek. Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2014, Bibliotheca Scientiae et Artis VI., 109-120.

A ferde tükrű emlékező és „a legnyugtalanabb kísérletező”: Kis/Bánffy Miklós. In Ács Margit (szerk.) A sokoldalú Bánffy Miklós. Magyar Művészeti Akadémia, 2014 (megjelenés alatt)

Régiók és valóságépítmények - mint elbeszélői helyzetek és eszmetörténeti kontextusok In Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó (szerk.), „Visszhangot ver az időbenHetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Kalligram, Pozsony, 2013, 157-165.

Szerepek és zavarok. A hatalom árny(játéka)ai. Sütő András és Szilágyi Domokos esélye, Nyirő József vesszőfutása. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 193−226.

Párhuzamos kánonelvek. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 11−38.

Kánonok metszéspontjain: érték/határ/érték. Gondolatok az erdélyi irodalom önreflexív stratégiájáról, helyzetértelmezéseiről, kánonmodelljeiről. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 59−123.

Tudatosság és felelősség. In Deák Eszter, Zvara Edina (szerk.), „Levélben értesítsen engem”. Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth kiadó, Bp., 2012. 9-10.

Egy eltűnt mosoly. Kulturális körkép és korhangulat a századfordulón. In Nagy Béla (szerk.) Új templom – régi oltár. A Nagyváradi Szigligeti Színház Zárkövének krónikája 1900-2011. Szigligeti Alapítvány – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2011. 9-36.

Előszó. In Szöveg – emlék – kép. (szerk. Boka László – P. Vásárhelyi Judit), Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis II., 344. 7-10.

Sajátosság – egyetemesség – egység? (A ’hosszú’ hetvenes évekről és néhány vitájáról) In Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyímesi Éva emlékére. (szerk. Balogh F. András, Gábor Csilla, Berszán István) Argumentum, Budapest- Kolozsvár, 2011. 273-289.

Mind szótlan kérlel. Az én-hiány változásai Kovács András Ferenc költészetében. In Érték és értelmezés, (szerk. Boka László - Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I. 312. 137-151.

Előszó helyett. In „…mint gyümölczös és termett szölöveszszöc…. Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (szerk. Stemler Ágnes és Varga Bernadett). Balassi Kiadó – OSZK, Bp., 2010, 383. 11-12.

Határ(s)értés? Kánoni értékstruktúrák és összehasonlító irodalom a kulturális globalizáció idején. In Kultúrák határán I., (szerk. Bányai Éva) (Az azonos című nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett változata.) RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 2010. 17-32.

Előszó. In Kuszálik Péter: Sütő András annotált életmű-bibliográfia. OSZK – Pro Print, Bp. – Csíkszereda, 2009. 5-8.

Sapere Aude. In Fogarassy Miklós (szerk.), Az Olvasó. Írások Lakatos András 65. születésnapjára. Osiris – OSZK, Bp., 2009. 13-18.

Dráma és történelem. 1974. (Megjelenik az Egy lócsiszár virágvasárnapja), In Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, et. al. (szerk.) A Magyar Irodalom Történetei. III. Bp., Akadémiai, 2007. 672-688.

Kánonrétegek és ideológiaformák. Egy fogadtatás buktatóiról. In Szegedy-Maszák Mihály – Jeney Éva (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Bp., Balassi, 2006. 271-346.

Tallózás az éjszaka küszöbén. [A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezéseiről] In Kovács Kiss Gyöngy (szerk.) Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Komp-Press, Kolozsvár, 2004. 285-299.

Ideologikus alakzatok az 1957 utáni erdélyi irodalom fogadtatásában. In Szegedy-Maszák Mihály – Jeney Éva (szerk.) (Tév)Eszmék bűvölete. Balassi, Budapest, 2004. 254-278.

Emlékezet vs. Textus, Kultúra vs. Kánon, In Hima Gabriella (szerk.) Ami a kultúrákat összeköti, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, (Irodalomtudományi Doktori Iskola), 2004. 161-171.

A divattól a kultuszig. Kanonizációs stratégiák az erdélyi magyar irodalom magyarországi recepciójában. In Dobos István – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) Kanonizáció - rekanonizáció. Alföld könyvek, Debrecen, 2003. 35-51.

 

 

B.) Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Történelmi alulnézetek. (Erdély-regények). Narratív struktúrák és biográfiai források a Dragomán- és a Papp-prózában.  Magyar Lettre Internationale, vol. 94., 2014/ősz. 73-76.

Határ és háttér. Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstituáló tapasztalat Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában. Irodalomismeret, 2014/2.  68-79.

Bánffy Miklós, a reneszánsz egyéniség. In Várvédő, Erdélyi Helikon Irodalmi Füzetek 3. (az Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány kiadványa) Bp., 2014. 10-12.

Érték/határ/érték. Eirodalom, Erdélyi Irodalmi Portál, 2014. június 3. http://www.eirodalom.ro/tanulmany/item/1786-ertek-hatar-ertek

Alakok, maszkok, alteregók - és a torzó poétikái. Értelmezés-kísérletek Zudor János legutóbbi verseskötetei kapcsán. Várad, 2014/4. 10-17. http://www.varad.ro/node/1092

Kötődések és kötöttségek… Kántor Lajos fiktív szemináriumai. (Kántor Lajos: Konglomerát. Erdély. Kossuth, Bp., 2012) Bárka, 2012/6. (december) 61-65.; illetve http://www.barkaonline.hu/kritika/3190-koetdesek-es-koetoettsegek

A megújult Apor kódex. The reincarnated Apor Codex. Philobiblon, 2012.

http://www.philobiblon.eu/

Irodalmiság és kulturalitás. - Kísértés, akadály, keret? Székelyföld, 15. évf., 2011/6. (június) 53-66.

Egy Dutka-versről, s ami mögötte van. Várad, 2008/7-8. 42-62.

Szerepek és zavarok, (Sütő András, Szilágyi Domokos), Korunk, 2007/4, 14-25.

Predestináció és utóélet. A József Attila-kánon néhány vonása. Várad, 2005/3, 66-72.

A ’biztos’ tizenkettő?! Korunk, 2005/7, 65-71.

The World of Yesterday. Literary contacts and the spirit of the age from historicism to the avant-garde. Bulletin, (NSZL), Budapest, 2004, 21-25.

Memory vs. Text, Canon vs. Culture. TRANS. Nr. 15, 2004/April – illetve:

http://www.inst.at/trans/15Nr/05_12/boka15.htm

A Tegnap világa. Egy tárlat elé… Várad, 2004/3, 73-80.

A Tegnap világa. Irodalmi kapcsolatok és korhangulat a historizmustól az avantgárdig. Mercurius, (OSZK), Budapest, 2004, 21-25.

Látlelet és/vagy diagnózis. Egy korszerű(bb) kánonkoncepció (f)elé. Literatura, 2003/3, 23-49.

’Tallózás az éjszaka küszöbén’. A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezéseinek problémáiról. Korunk, 2002/12, 91-105.

Egy új Ady-olvasás recepcióbeli komplexitásának néhány aspektusáról. Várad, 2002/4, 37-42.

A szerzői "én" misztikuma. Hatások és mellékhatások a freudi pszichoanalízis művészkoncepciója alapján. Várad, 2002/1, 103-107.

Kanonizáció és a ’szezői arc’ az 1957 utáni erdélyi irodalom magyarországi recepciójában. Irodalomtörténeti Közlemények, 2001/1-2., 57-70.  – (U.e. Látó, Marosvásárhely, 2001/7.)

Az ’Ady-jelenség’' kanonizációs alapjai a Nyugat 1909-es Ady-számában. Látó, 1999/1. 64-70.

Irodalmi élet és publicisztika Nagyváradon A Holnap éveiben. Kelet-Nyugat, 1994/3.

 

Fontosabb kritikák:

Öntörvény(ű)ek. Miklós Ágnes Kata könyvéről. (A szó­ér­tés fel­té­te­lei: Nem­ze­dék­vál­tási prob­lé­mák a het­ve­nes évek ro­má­niai ma­gyar iro­dal­má­ban, Ko­lozs­vár, Komp-Press, 2010.) Reciti.hu; 2013. április 12. http://reciti.hu/category/recenzio

Történelem - alulnézetből. Papp Sándor Zsigmond nagyregényéről. (Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek, Libri Kiadó, Bp., 2011) Tiszatáj online 2013. január 20; http://tiszatajonline.hu/?p=24228

Párbeszéd és polifónia. (Narratívák párbeszéde. Szerk. Bányai Éva. RHT Kiadó, Bukarest- Sepsiszentgyörgy, 2008. Hungarológiai Kutatások 1.) Korunk, Kolozsvár, 2010/9, 118-119.

Egy könyv a feledésnek? (Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta. Magvető, Bp., 2009) Híd, Újvidék, 2009/november-december, 87-105.

Rekonstrukció és ornamentika. Avagy az alcímek felettébb hasznos voltáról… (Nemes Péter: Dekonstrukció és Romantika) Literatura, Budapest, 2005/1, 118-126.

Kritikusi dilemma, olvasói bizonyosság. (Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára) Székelyföld, Kézdivásárhely, 2005/7, 134-138.

Dekontrollált konszolidáció. (Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja. deKON-KÖNYVek 23. Pompeji, Budapest - Szeged, 2002; Határon. (szerk. Ármeán Otília és Odorics Ferenc) deKON-KÖNYVek 24. Pompeji, Kolozsvár - Szeged, 2002; A háló, a halászok és a halak. (szerk. Rákai Orsolya) deKON-KÖNYVek 20. Osiris – Pompeji, Budapest - Szeged, 2001) BUKSZ, Budapest, 2004/2. 135-143.

Bejáratott kijáratok. Avagy a "történet esetében utólag nem lehet radírozni..." (Zsidó Ferenc: Szalmatánc.) Látó, Marosvásárhely, 2003/5. 97-105.

Vetített kép, illúzió. Vers, lét, játék. (Kinde Annamária: Szandra May kertje.) Látó, Marosvásárhely, 2002/10. 97-102.

A látszat szabadsága a negációk tágasságában. (Agota Kristof: Trilógia), Látó, Marosvásárhely, 1998/12. 108-112.

És ha a bölcsek, nem néznek félre…?  (Lendvay Éva: Árnyék a falon), Látó, Marosvásárhely, 1997/8-9. 216-218.

Variációk Ki-re és Hogyan-ra? (Balla Zsófia: Ahogyan élsz), Korunk, Kolozsvár, 1997/5. 118-120.

 

Egyéb írások (interjúk, beszélgetések írott változatai; cikkek; publicisztikák; előszavak stb.):

A rekonstruáló kulturális emlékezet és a szakmai középút esélye. Beszélgetés Boka Lászlóval. (kérdezett Kovács Flóra és Filep Tamás Gusztáv) Tiszatáj, (68.évf.) 2014/3, 55-67. http://tiszatajonline.hu/?p=52688

„Mi lenne, amikor hiányomat látnád”. (Kinde Annamária kerekasztal-beszélgetés; résztvevők: Boka László, Simon Judit, Stanik István, Szabó K. István és Szűcs László) Várad, (13. évf.) 2014/1-2, 44-62.

Jékely 100  - "Én már rég a harangoké vagyok". Tárlat és pódiumbeszélgetés. Mercurius 2013, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 35-36.

Távol az Araráttól. Örmény kiállítás, konferencia, tudományos együttműködés. Mercurius 2013, Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Budapest, 16-17.

Köszöntő. In Kovács Eszter – Kafer István (szerk.) Ave Tyrnavia! A nagyszombati egyetemi nyomda kiadványai. Budapest – Esztergom – Nagyszombat, 2013. 10.

Előszó. In Kovács Bálint, Pál Emese (szerk.) Távol az Araráttól. Örmény könyvkultúra a Kárpát-medencében. Országos Széchényi Könyvtár – Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2013. 5.

Foreword. In Bálint Kovács – Emese Pál (ed.), Far away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin. National Széchényi Library – Leipziger Universitatsverlag, Budapest - Leipzig, 2013. 5.

Kóczos, merész és fiatal”. Beszélgetés A Holnapról és a Holnaposokról (kerekasztal-beszélgetés írott változata; résztvevők: Boka László, Sipos Lajos; kérdezett: Péter I. Zoltán); Várad, 2012/11, 10-25.

Előszó. In Sylvae Typographicae, A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei. 5. Argumentum – OSZK, Bp., 2012. 7-9.

Előszó. In Az identitás forrásai, (Szerk. Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs) Gondolat Kiadó OSZK, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 344. 7-10.

Üzenetek (Egy Shakespeare tárlat elé). Mercurius, Országos Széchényi Könyvtár, 2010, Budapest, 34-36.

Előszó. In Érték és értelmezés. (szerk. Boka László - Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 312. 7-10.

Fiume: exhibition, symposium and literary evening. Bulletin, National Széchényi Library, 2009, 15.

The reincarnated Apor Codex. Bulletin, National Széchényi Library, 2009, 39-41.

Fiume. Kiállítás, ülésszak, irodalmi est. Mercurius 2009, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 15.

Megújult az Apor-kódex. Mercurius 2009, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 39-41.

Búcsú dr. Busa Margittól (1914-2009) – nekrológ. Honismeret, 2009/3, 81-82.

’Magyar lelkek forradalma’ 100 éves A Holnap. Mercurius 2008, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 24.

Rémképek és lövészárkok. Egy történet margójára…, Kortárs, 2007/4, 81-86.

Jósnők helyett kritikusi szembenézést! – Erdélyi Terasz, 2006, június 19.(http://erte.freeblog.hu/archives/2006/06)

A kettősségek ideje. Erdélyi Riport, 2005. 44. november 3. 41-42.

A nagy könyv. A nagy olvasmány. A nagy kampány. Erdélyi Riport, 2005. 21. május 26.

Az értelem értelmisége. Erdélyi Riport, 2005. 12. március 24. 26-27.

Ottovay László (1942-2005) – nekrológ. Könyvtári Levelezőlap, 2005/6. 13-14.

Az amerikai magyar színjátszás története. – Bevezető. (angol szövegfordítás) In Bodó Ibolya: Amerikai magyar színjátszás. Adattár, 1869-1970. Bp., Argumentum - OSZK, 2001.

 

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

Buza Péter (szerk.) Tábori bűnös Budapestje. (A szöveggyűjteményt összeállította Filep Tamás Gusztáv, lektorálta: Boka László) Bp., Budapest Városvédő Egyesület – Országos Széchényi Könyvtár, 2013. 190.

Jankovits László, Nobilis Ingenio - Janus Pannonius költészete, Irodalmi Jelen, 2013. (kiadói szerkesztő: Boka László) Arad, Magyar Pen Club és Concord Media Jelen, 188. /Irodalmi Jelen Könyvek/

 

Konferencia-részvétel, fontosabb tudományos előadások:

„Őszinte, lelkes, örökké édesbús” – Juhász Gyula és az elhalkuló A Holnap. (A József Attila Társaság és a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékének konferenciája: Ady, Juhász és József Attila A Holnap városában) Nagyvárad, PKE, 2014. szeptember 18-20.

Egy „egyhangúságtól iszonykodó” szerző: a novellista Bánffy Miklós. (Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének I. világháborús centenáriumi interdiszciplináris konferenciája: Emlékezés egy nyár-éjszakára) Budapest, 2014. szeptember 15-17.

Erdély-történetek, történelmi alulnézetek. (Bodor Ádám, Papp Sándor Zsigmond, Dragomán György) Kortárs közép-európai történelmiregény-változatok. A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének nemzetközi konferenciája. Pozsony, 2014. február 5-6.

A ferde tükrű emlékező és a „legnyugtalanabb kísérletező”. Bánffy Miklós emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia, Bp., Duna Palota, 2013. december 18.

Bánffy Miklós, a reneszánsz egyéniség és alkotó. Az Erdélyi Helikon íróinak jubileumi ünnepsége. MOM Kulturális Központ, Bp., 2013. november 21.

„Kopár, földhözragadt, szegény”? Jékely és az erdélyi irodalom. Petőfi Irodalmi Múzeum, Csillagtoronyban - Jékely 100 c. konferencia, Bp., 2013. november 15.

A Holnap ’kültagjai’ és a karrier. A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékének konferenciája: Értelmiségi karriertörténetek, írócsoportosulások. Nagyvárad, PKE, 2013. július 5.

Értelmiségi karriertörténetek, írócsoportosulások. Irodalom- és társadalomtörténeti konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, 2013. július 5-6, Nagyvárad (a konferencia titkárai: Boka László egyetemi docens és Biró Annamária egyetemi adjunktus)

Váradi corso… Irodalmi és művészeti életutak Nagyváradon 1911 után. A Holnap után c. színházi és művészeti fesztivál nyitóelőadása. Szigligeti Színház, Nagyvárad, páholyelőcsarnok, 2013. április 18. (Filep Tamás Gusztávval)

A kulturális transzfer lehetőségei. Nemzetközi konferencia a Kárpát-medencei örmény kultúráról. OSZK, 2013. április 5-6. A Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében – című kiállításhoz kapcsolódóan. Bp., 2013. április 5-6. (A konferencia és a tudományos projekt koordinátora: Boka László.)

Kiállítás- és kiadvány-politika, marketing közgyűjteményi környezetben. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szakmai konferenciája, Veszprém, Érseki Hittudományi Főiskola, 2012. június 26.

Várad az irodalomban. Irodalmi összeállítás. Az Ady Endre Gimnázium 240. Öregdiák-találkozója. Nagyvárad, 2012, május 27.

Helyzetértelmezés, értékszemlélet, irodalom. Az erdélyi magyar irodalom kánonjainak alakulása. Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi tanszék, Nagyvárad, 2012, május 24.

Várad az irodalomban. – Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Félix-fürdő, 2012, május 15.

Ipolyi Arnold emlékkonferencia. Országos Széchényi Könyvtár, Szekcióelnöklet. Budapest, 2012. február 29.

Párhuzamos kánonelvek. Szlovák Tudományos Akadémia, Világirodalmi Intézet, Pozsony, 2012, január 25. 

A régió mint eszmetörténeti kontextus. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kisebbségi irodalmak diskurzusai – szekció, Kolozsvár. 2011, augusztus 24.

Az OSZK kiadvány-politikája. Műhelybeszélgetések, OSZK, Bp., 2011. május 4.

„Látjátok feleim” - Egy gyűjteményes kiállítás margójára. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 22.

„Látjátok feleim” - Egy gyűjteményes kiállítás margójára. Kolozsvár, BBTE, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 21.

Irodalmiság és kulturalitás. Kísértés, akadály, keret?! Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának Írótábora. Árkos, Románia, 2010, szeptember 9-12.

A „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig - című kiállítás eredményei és tudományos vetülete. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum. Ülésszak az öt évszázados, megújult Apor-kódex köszöntése alkalmából. 2010, április 22.

Az OSZK katalógus-rendszeréről és a nemzeti retrospektív sajtóbibliográfiáiról. A Kosztolányi Dezső kritikai kiadás munkacsoport-megbeszélése. ELTE, BTK, Budapest, 2010, március 9.

Nádas Péter-konferencia, kerekasztal-beszélgetés. Pozsony, Világirodalmi Intézet, 2010, január 27.

Határ(s)értés? Kánoni értékstruktúrák és irodalom a globalizáció idején. „Kultúrák határán” - Nemzetközi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a Bukaresti Hungarológiai Tanszék szervezésében. Bukarest, Egyetemiek Háza. 2009, november 27-28.

Kiadói gondok könyvtáros szemmel. Kerekasztal-beszélgetés. (XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – Könyvtáros Klub.) 2009, április 23.

Széchényi könyvtár nagytemető?! Kánon és periféria viszonya Dutka Ákos költészetében. Tudományos Ülésszak, OSZK, Budapest, 2008, december 8.

Egyetemesség és sajátosság vitái a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. Tudományos Ülésszak, OSZK, Budapest, 2007, december 10.

„Érték-központú nemzettudat”?! Nemzeti művelődés – egységesülő világ c. konferencia a globalizációról és az arra keletkezett válaszreakciókról. ELTE-OSZK, Budapest, 2007, november 30. - december 1.

A Sütő-kánon és a kultuszépítés. Kommentár, kontextus, ideológia. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék. Kolozsvár, 2007, november 22.

Historizáció és példázat. Az erdélyi történelmi drámáról a hetvenes években. Tudományos Ülésszak, OSZK, Budapest, 2006, december 11.

Identitás és Kánon. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Identitás és Irodalom szekció, Debrecen, 2006, augusztus 22-27.

Egység, kétség: Reális utópia? Egységes magyar irodalom. Realitás vagy utópia? – a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszékének az Erdélyi Magyar Írók Ligájának közös konferenciája, Kolozsvár, 2006, április 8.

Az irodalmi siker természetrajza, avagy a „biztos” tizenkettő?! Tudományos Ülésszak, OSZK, Budapest, 2005, december 5.

A József Attila-kánon néhány vonása a mai tankönyvekben. Magyar Irodalomtanárok Továbbképzése, (Eurorégiós projekt), Nagyvárad - Debrecen, 2005, november 25-26.

Erdélyi irodalom-képek. EMIL IV. Irodalmi tábor, Zetelaka, 2005, augusztus 18-20.

Predestináció és utóélet. „Születésnapomra”. József Attila–fesztivál a Láthatatlan Kollégium, a Kolozsvári Zeneakadémia, a Magyar Opera, és a Kolozsvári Rádió Magyar nyelvű stúdiójának társrendezésében. Tranzit Ház, Kolozsvár, 2005, április 10.

Kulturális emlékezet, örökség és/vagy közvagyon. – (Egy kiállítás és egy konferencia margójára) Tudományos Ülésszak, OSZK, Budapest, 2004, december 6.

Textus versus kulturális memória. - A kánonelméletek esélyei az irodalomtörténet-írás gyakorlatában. Tudományos Ülésszak. OSZK, Budapest, 2003, december 8.

Az (1957 utáni) erdélyi irodalom recepcióbeli komplexitásának ideologikus alakzatai. Ideológiák Ülésszak, ELTE BTK, Budapest, 2003, november 28.

Memory vs. Text, Culture vs. Canon. - Constructing, storing and retrieving literature through literary history. The Unifying Aspects of Culture. Narrations in literature and writing history - szekció. Vienna, 2003, November 7-9.

Kánon és kultusz. Kultusz-konferencia. A MTA Irodalomtudományi Intézetének, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és a ’Sapientia’ Tudományegyetemnek közös konferenciája. Csíkszereda, 2003, szeptember 26-28.

(Re)writing Literary History című konferencia szekciót záró kerekasztal-beszélgetés, (ELTE) Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2003, május 8.

A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezéseinek problémáiról. Tudományos Ülésszak, OSZK 2002, december 9.

„Egy befejezetlen lánc…” - Ady-interpretációk a 21. században. Ady-ülésszak a nagyváradi Ady-társaság és a Várad c. kulturális folyóirat rendezésében. Nagyvárad, 2002, november 22.

Az erdélyi irodalom magyarországi recepciója. Erdély – Határtalanul. Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának első irodalmi tábora. Zetelaka, Románia, 2002, augusztus 20-25.

Canons and contexts revisited? – Universiteit Leiden, Faculty of Arts, Hollandia. 2002, május 6.

Cultural memory and canon-formation. Travelling Concepts III. – A conference of Amsterdam School for Cultural Analysis. Amsterdam, Hollandia, Memory - szimpózium. 2002, március 13-15.

A divattól a kultuszig. Kanonizációs stratégiák az erdélyi magyar irodalom magyarországi recepciójában. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyvaskylla, Finnország. Kánon-szekció. 2001, augusztus 17-22.

Egyenetlenségek a drámák körül: Sütő – Páskándi – Székely, Tudományos Ülésszak, OSZK 2001, december 10.

Radio Free Europe’s voice. Then and now. "Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország Hangja". Konferencia és kiállítás, OSZK, Budapest, 2000, október 5-6.

Hatások és mellékhatások a freudi pszichoanalízis művészkoncepciója alapján, Tudományos Ülésszak, OSZK 2000, december 11.

A Holnap elfeledett veteránja? Dutka Ákos vers- és prózamondó találkozó. Nagyvárad, 2000, október 21.

Erdélyi irodalom ma. Tavaszi Szél. A fiatal magyar tudományos kutatók és doktorandusok konferenciája. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 1999, május 14-16.

INKOGNITÓ - est. Kortárs magyar írók álnéven. (műsorvezető) A Műcsarnok és a Szépírók Társaságának irodalmi rendezvénye. Műcsarnok, Budapest, 1999, május 6.

"Magyarság és történelem". A Pedagógusszövetség és a Rákóczi Szövetség ülésszaka és kerekasztalbeszélgetése. Pannonhalma, 1998, július.

HATÁRON-konferencia és irodalmi tábor. Szovátafürdő, 1997, augusztus 15-20.

Irodalmi élet és publicisztika Nagyváradon A Holnap éveiben. BBTE, Kolozsvár, 1996. június.

 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

Eltiporva. A vészkorszak és az Országos Széchényi Könyvtár. Finisszázs. A hasonló című kiállítást záró kerekasztal-beszélgetés a vészkorzskról, Fitz József és Halász Gábor életútjáról. (résztvevők: Nemeskéri Erika, Hanák Gábor, Bánfi Szilvia. Moderátor: Boka László) OSZK, 2014, szeptember 30.

Kritikus szemmel? Kritikai kerekasztal és könyvbemutató. (Boka László, Egyszólamú kánon és Balázs Imre József Az új közép c. kötetei kapcsán) Székelyudvarhely, G- Café, 2014. május 23.

Kárpát-medencei magyar irodalom a XX–XXI. században. Kerekasztal-beszélgetés. Az Identitás, emlékezet, történelem című PhD. konferencia kísérő programja. (Láng Gusztávval, Németh Zoltánnal, Toldi Évával) Bp., ELTE, BTK., 2014. április 26.

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. (szerk. Balázs Imre József; Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013) Papp Ágnes Klárával. A VII. Hungarológiai Kongresszus tanulmányköteteinek bemutatója. Bp. OSZK, 2014, április 9.

A Nőuralom. Szigligeti Ede négy színműve. (A kötetet bemutatja a kötet szerkesztője, Sirató Ildikó, beszélgetőtársa Boka László irodalomtörténész, kiadói programkoordinátor). Nagyvárad, Szigligeti színház, A Holnap után 2. fesztivál, 2014. március 6.

Nőirodalom, nőszínház. Pódiumbeszélgetés – másként. (Boka László vendégei: Lázár Kati, Ari-Nagy Barbara, Kiss Judit Ágnes). Nagyvárad, Szigligeti színház, A Holnap után 2. fesztivál, 2014. március 6.

KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; vendég: Péterfy Sarolt. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2014. január 17.

„Ronda és finom” Szilasi László-felolvasó est és szövegértelmező kerekasztal-beszélgetés. (A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében: Szilasi László, Biró Annamária, Boka László) Nagyvárad, Silent Café, 2013. december 7.

Forrás és átmenet: Szigligeti és kora. Bicentenáriumi kerekasztal-beszélgetés. (Boka László, Csorba László, Margócsy István) Nagyvárad, Szigligeti színház, páholyelőcsarnok. 2013. november 7.

„Én már rég a harangoké vagyok”. Jékely 100. Kerekasztal-beszélgetés (Jánossy Lajos, Péterfy Sarolt, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna; moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2013. október 30.

Az irónia Karácsony Benő regényeiben. (Egyetemi Műhely, Kolozsvár 2013.) Könyvbemutató. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2013. október 21. (Balázs Imre Józseffel)

Képzelt Erdély(ek). Kerekasztal-beszélgetés három új könyv kapcsán. (György Péter, Tompa Andrea, Boka László) JAK-tábor, Szigliget, 2013. augusztus 28.

http://www.youtube.com/watch?v=DKlVif0UM3Y

Mérföldek, esztendők. Jékely 100. Kerekasztal-beszélgetés Jékely Zoltán emlékére. Kolozsvári Magyar Napok keretében. (Péterfy Sarolt, Vallasek Júlia, Boka László; moderátor: Lövétei Lázár László) Kolozsvár, New York Palota, 2013. augusztus 20.

Tábori bűnös Budapestje. (Budapesti Városvédő Egyesület - OSZK, 2013.) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2013. június 26. (Buza Péterrel és Zelei Miklóssal)

Zichy József utazásai. Amerikai és ázsiai útinapló. (OSZK - Széphalom, Bp., 2013) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2013. június 13. (Mezey Katalinnal)

Várad várának, az pogány török által való megh szállásárul. (Partium Keresztény Egyetem - OSZK, Bp. – Nagyvárad, 2013) Könyvbemutató. Nagyvárad, 2013. július 4, (Lakatos Attilával és Balla Tündével)

Saját szerzői tanulmánykötet könyvbemutatói: (Boka László, Egyszólamú kánon?, Gondolat, Bp., 2012):

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, - 2013. április 24. (Szegedy-Maszák Mihály)

Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, - 2013. május 6. (Láng Gusztáv)

Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, - 2013. május 16. (Balázs Imre József)

Szeged, Grand Café, - 2013. május 30. (Kovács Flóra és Filep Tamás Gusztáv)

Dunaszerdahely, Arthe Café, Vámbéry Polgári Társulás, - 2013. június 19. (Németh Zoltán és Görözdi Judit)

KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; vendég: Demény Péter. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2013. április 22.

Reprinttől az értékes hasonmásig. Pódiumbeszélgetés a fakszimile nyomtatványok mai helyzetéről. (Kőszeghy Péter, Kocsis András Sándor, Schöck Gyula; moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2013. március 20.

A Kriterion kiadó új köteteinek bemutatója. (H. Szabó Gyulával, Filep Tamás Gusztávval, Bárdi Nándorral) Bp., OSZK, 2013. február 12.

A Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat köteteinek bemutatója. (Gondolat Kiadó -OSZK; sorozatszerkesztő Boka László) (résztvevők: Boka László, Buda Attila, Bácskai István). Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2013. január 23.

A Nemzeti Téka sorozat legújabb köteteinek bemutatója. (Gondolat Kiadó - OSZK) (Rózsa Mária: „Közfényt gyarapítni”; Szita Gábor - Wéber Tibor: „A kéziratoknak van lelkök”) OSZK, Bp., 2013. január. 22.

Kóczos, merész és fiatal”. Kerekasztal-beszélgetés A Holnap szerepéről, jelentőségéről. (résztvevők: Boka László, Sipos Lajos, Péter I. Zoltán); Nagyvárad, Ady Endre Emlékmúzeum, 2012. november 3. A kerekasztal-beszélgetés anyaga: Várad, 2012/11. - http://www.varad.ro/node/593

Vizkelety András: Múltidőben (Argumentum, 2012) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2012. május 22.

Nemzeti önkép és helyzet-adta identitások. Kerekasztal-beszélgetés. Nemzeti önkép és szomszédság - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Akadémiai napok. (résztvevők: Vályi-Nagy Ágnes, Boka László, Fosztó László, Szabó Ágnes, Zászkaliczky Márton) Nagyvárad, Félix-fürdő, 2012. május 18.

Nemzettudat 2012. Kerekasztal-beszélgetés. Nemzeti önkép és szomszédság - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Akadémiai napok. (résztvevők: Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Boka László, Kovalszki Péter, Huncik Péter) Nagyvárad, Félix-fürdő, 2012. május 16.

Markovits Rodion: Aranyvonat, (Kriterion, 2012) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2012. március 27. (H. Szabó Gyulával, Filep Tamás Gusztávval)

Apollonius pictus. (Összeállította Boreczky Anna, Bibliotheca Nationalis Hungariae – 2011.) Könyvbemutató, OSZK, Bp., 2012. március 28. (Marosi Ernővel, Ritoók Zsigmonddal, Boreczky Annával)

Női identitásminták alakulása, kortárs költészet. Kerekasztal-beszélgetés, KönyvTÁRlat I. (Horváth Györgyi, Jablonczay Tímea, Kiss Judit Ágnes, László Noémi. - moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2012. március 8.

Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította Kelemen Éva. (OSZK – Gondolat Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, 2011.) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2011, július 7. (Kusz Veronikával)

Ekler Péter: Margarita poetica. – A Nemzeti Téka sorozat újabb kötetének bemutatója, OSZK, Bp., 2011. június 23. (Szörényi Lászlóval és Marosi Ernővel)

Új templom – régi oltár. A nagyváradi Szigligeti Színház restaurált Zárkő-dokumentumairól. (a dokumentumok hazatérte kapcsán rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Résztvevők Boka László, Nagy Béla, Tóth Zsuzsanna, Bíró Rozália.) Festum Varadinum ünnepi hét, Nagyvárad, 2011. május 22.

Az Amor Librorum sorozat új könyvei. (Az OSZK és a Kossuth Kiadó Zrt. Közös rendezvénye. A könyveket ismerteti Boka László tudományos igazgató és Kocsis András Sándor vezérigazgató. OSZK, 2011, május 21.

Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát! (OSZK - Kortárs Kiadó, 2010.) Könyvbemutató. Bp., OSZK, 2010, december 14.

Bágyoni Szabó István: Az idő festett orcái. Esszék, beszélgetések, jegyzetek. Magyar Napló, 2010. (Az esszékönyvet ismerteti Boka László irodalomtörténész és Filep Tamás Gusztáv művelődéstörténész) Bp., Magyar Írószövetség, 2010, november 12.

A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921-1944. (összeáll. Ferenczyné Wendelin Lídia) OSZK, Bp., 2010. A szerzővel beszélget Buzinkay Géza sajtótörténész, Szőnyi Éva, az MKE Bibliográfiai szekciójának elnöke és Boka László irodalomtörténész, tudományos igazgató, OSZK, 2010, július 8.

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. XVII. század. (Balassi Kiadó – OSZK, Bp. 2010.) A szerzővel beszélget Galavics Géza művészettörténész és Boka László irodalomtörténész. Moderátor Soóky Andrea a Balassi Kiadó igazgatója. OSZK, 2010. május 18.

A Pécsi Misszálé fakszimile kiadásának (Schöck Kft., 2009.) bemutatója. (Sarbak Gáborral, Monok Istvánnal, Schöck Gyulával) OSZK, 2010. február 2.

Narratívák párbeszéde. (Szerk. Bányai Éva) Romániai Hungarológiai Társaság, Bukarest-Sepsiszentgyörgy 2008. A „Kultúrák határán” c. konferencián, Bukarest, 2009, november 27.

Balázs F. Attila: Szókeresztem. (Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2005) – Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad, 2006, április 28.

 

Interjúkészítés:

A 100 éves A Holnap c. tárlat kapcsán Réz Pállal beszélget Kőrössi P. József és Boka László. (OSZK, Történeti Interjúk Tára, 2008, szeptember 9.)

Az ’erkölcsi ellenzék’ nemzedéke. Interjú Láng Gusztávval. Korunk, 2006/11, 47-66. (Filep Tamás Gusztávval közösen)

Egy forgatókönyv keresztülhúzása, Erdélyi Terasz, 2006, június 21. http://erte.freeblog.hu/archives/2006/06/21/LangGusztav_Egy_forgatokonyv_keresztulhuzasa

 

Adatközlések, szócikkek, tárgyleírások:

A Holnap rövid kronológiája (Péter I. Zoltánnal közösen). Várad, 2008/7, 26-29.

Almanach-vita A Holnapról. Várad, 2008/7, 96-119.

100 éves A Holnap. (2008)

http://mek.niif.hu/nyugat/html/esemenyek/holnapkiallitas200810_oszk.htm

A TEL (The European Library) – szócikkeinek magyar és angol nyelvű fordításai (2007).

Tárgyleírások, szócikkek In F. Dózsa Katalin (szerk.) Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között. 1873-1920. Kiállítási katalógus és tanulmánykötet. I.-II., Budapesti Történeti Múzeum, Bp., 2004. (B.L. monogrammal, 55-80 p.)

 

 

Doktori (PhD) értekezés:

A divattól a kultuszig. Kanonizációs stratégiák Sütő András műveinek magyarországi recepciójában. (ELTE, Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Szegedy-Maszák Mihály; Minősítés: Summa cum laude. – Budapest, 2006, június 26.)

 

Hallgatói, szakdolgozói témavezetés:

László Andrea: A realizmustól a ’reneszánszig’? Móricz Zsigmond és Az Isten háta mögött. (PKE, 2014)

Bothazan Katalin Pemola: A nők helyzetének áttekintése Kaffka Margit Színek és évek című regényének alapján. (PKE, 2014)

Balogh Hanna: Szépirodalom és könyvillusztráció a két világháború közti Erdélyben, különös tekintettel Bánffy Miklós irodalmi és könyvgrafikai életművére. (Lakatos Attilával közösen) (PKE, 2014)

Madarász Boglárka-Lilla: Nagyváradi irodalmi élet a századfordulón, - a Holnap Irodalmi Társaság. (PKE, 2013)

 

Doktori bizottsági tagság:

Demény Péter: Balla Zsófia költészete c. PhD. disszertáció. Opponens. Babes-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Kolozsvár, 2014. január 30.

Vincze Ferenc: Dsida Jenő költészetének kiadástörténeti, értelmezésbeli, kanonizációs eljárásai és dilemmái c. PhD. disszertáció. Bizottsági tag. ELTE BTK, Budapest, 2012. június 14.

 

Egyéb szakbizottsági munka:

OSZK, Tudományos Bizottság. Bizottsági elnök. (2008-2014)

Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi tanszék, Államvizsga Bizottság, Nagyvárad, 2014. június 27. Bizottsági elnök.

Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi tanszék, Államvizsga Bizottság, Nagyvárad, 2013. június 26. Bizottsági elnök.

 

Pályázati bírálatok:

NKA Szépirodalom és ismeretterjesztés kollégiumi bírálatok (2012-2013-2014)

Klebelsberg Kunó ösztöndíjak bírálata (2009-2010-2011-2012-2013-2014)

OTKA bírálatok (2010-)

FULBRIGHT ösztöndíjak bírálata (2007-2008)

 

Tudományos kutatóprojektek:

Forrás és utóélet. Hálózatok, irodalmi csoportosulások A Holnap körül és árnyékában; kutatásvezető; – Sapientia Alapítvány, KPI, 2014.

Ideológiák-kutatócsoport; tudományos munkatárs. ELTE – MTA-TKI, 2004-2008.

- több hazai és nemzetközi tudományos projekt koordinálása a Nemzeti Könyvtár tudományos igazgatói munkakörön belül: (2008-)

 

Fontosabb kiállítás-rendezés, szervezés, kurátori, társkurátori munka:

Modern magyar kereskedelmi plakát 1924-1942. Iparművészeti Múzeum, Bp., 2014. április 24. – július 27. (kurátor: Bakos Katalin és Katona Anikó)

A szultán ajándéka. Négy Corvina a Szeráj Könyvtárából. OSZK, Bp., 2014. április 23. – május 5. (kurátor: Zsupán Edina és Földesi Ferenc)

„Én már rég a harangoké vagyok” Jékely Zoltán centenáriumi emlékkiállítás és pódiumbeszélgetés-sorozat. OSZK, Bp., 2013. október 30. – 2014. január 24. (kurátor: Boka László és Péterfy Sarolt)

A teremtés dicsérete. Weöres Sándor és Illés Árpád. Kiállítás és pódiumbeszélgetés-sorozat. OSZK, Bp., 2013. szeptember 17. – november 17. (kurátor: Nemeskéri Erika és Földesi Ferenc, koordinátor: Boka László)

Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. (BTM, Bp., 2013. április 6. – szeptember 15.) (kurátor: Kovács Bálint és Pál Emese, koordinátor: Boka László)

Könyv. Művészet. / Colophon. Arte., Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2013. március 21. – június 20. (kurátor: Boreczky Anna)

Az Ország Tükre. A képes sajtó Magyarországon 1780-1880. című kiállítás. Budapest Történeti Múzeum, Bp., 2012. szeptember – 2013. január. (kurátor: Révész Emese)

Vállalkozás, polgárosodás, kultúra. Kiállítás Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. A kiállítás (OSZK, 2011, november 18 – 2012, március 30.) és a kapcsolódó programok koordinálása, szervezése. (A kiállítás kurátora Dr. Lipták Dorottya)

A Bóbitától a Bibliáig. Hincz Gyula könyvillusztrációi. OSZK, Ereklyetér, 2011. október 26. – december 30. (A Váci Értéktár és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása)

A megindult fa. Rabíndranáth Tagore a magyar kultúrában. OSZK, 2011. május 14. – június 6. (kurátor: Pap Ágnes)

A magyarul tudó horvát klasszikus - Miroslav Krleza. OSZK, Ereklyetér, 2011, március 23. – május 30. (kurátor: Mann Jolán)

Terv és mű. Vaszary János iparművészeti munkái. OSZK, Ereklyetér, 2011, január 21. – március 10. (kurátor: Katona Anikó és Plesznivy Edit)

Üzenetek William Shakespeare-től. Katona Szabó Erzsébet papírkollázsai és Kodolányi Gyula verskollázsai. (OSZK, 2010, szeptember 2 - szeptember 30.) (kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)

Hét évszázad papírtitkai. - című kiállítás (OSZK, 2010, április 9. - július 17) szervezése. (A kiállítás kurátora: Pelbárt Jenő)

„Látjátok feleim…”Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig - című kiállítás (OSZK 2009, október 29. – 2010, február 28) szervezése, rendezői munkálatai. (A kiállítás kurátora Dr. Madas Edit, koordinátor: Boka László)

Fiume magyar emlékezete. Skultéty Csaba gyűjteménye című kiállítás (OSZK, 2009, május 8 - július 12) szervező munkáinak koordinálása. (A kiállítás kurátora Benkő Andrea, koordinátor: Boka László)

100 éves A Holnap című kiállítás (OSZK, Manuscriptorium kiállítótér, 2008 szeptember 19 – november 22.) – kurátor: Boka László

Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” című kiállítás (OSZK, 2008, november 21. – 2009, március 28) szervezése, rendezői munkálatai (A kiállítás kurátora G. Szabó Botond, koordinátor: Boka László)

Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete. - Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és avantgárd között. - Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az OSZK közreműködésében. „A Tegnap világa.” - Irodalom, Színház, Zene. (OSZK, 2004, március-szeptember) – kurátor: Boka László

 

(E rövidített publikációs lista nem tartalmazza a saját művek hivatkozott jegyzékét, valamint a Tv-, rádió-, és egyéb média-megjelenéseket, a különböző megnyitó és köszöntőbeszédeket, stb.)

 

2014, október 7.