N. Császi Ildikó, dr.

vendégoktató, Külgazdasági és Külügyminisztérium

e-mail: n.csaszi.ildiko@partium.ro

Tudományos fokozat: PhD

Doktori tanulmányok:
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: magyar nyelvtudomány
Disszertáció címe: Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok:
MA-fokozat megszerzésének éve: 1988
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: József Attila Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések:
Budapesti Tanítóképző Főiskola: általános iskolai tanító (1985)

Munkatapasztalat:

 • Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
  Kar: Bölcsészettudományi Kar
  Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
  Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  Beosztás: egyetemi docens
 • 2013‒2018: vendégoktató, BBI, Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
 • Korábbi munkaadó: ELTE Tanárképző Főiskola, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  Beosztás: adjunktus
 • Egyéb korábbi munkaadó: Veres Péter Gimnázium
  Beosztás: középiskolai tanár

Kutatási és oktatási szakterületek

 • Hazai és határon túli helynév- és élőnyelvi kutatás (Zoboralja, Medvesalja, moldvai magyar helynevek, Burgenland, Muravidék)
 • Az anyanyelvtanítás módszerei – 2003-tól a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógia kutatócsoport tagja – szakmai továbbképzések, előadás, műhelyfoglalkozás: http://magyartanar.mnyt.hu

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

 • 2019 ‒ Oktatásinformatika a felsőoktatásban KRE BTK, (témaszám: 20629B800)
 • 2012 ‒ projektvezetőként, Magyarságkutatás a határon túli területeken. Nyelvjárásgyűjtés Muravidéken, NTP-FTNYT-12-0021 
 • 2011 ‒ projektvezetőként, Nyelvjárásgyűjtés a nyelvterület nyugati régiójában. Szülőföld Alap 1494/2011-es pályázata
 • 2007 ‒ tkOKA II. kutatási pályázat: A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata. (2008. október–2009. július) – kutatótárs. A kutatás vezetője: Antalné Szabó Ágnes; a befogadó intézmény: Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • 2006–2009 ‒ Medvesalji nyelvatlasz c. OTKA-pályázat kutató munkatársa, témavezető: Cs. Nagy Lajos. Számítógépes nyelvatlaszkészítés informatizált változatban (lezárt pályázat 2009 elején)
 • 2004 – A moldvai magyar nyelv szórára c. (határon túli pályázat) kutató munkatársa, témavezető: Péntek János akadémikus, Kolozsvár. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem archívumában található cédulaanyag és megjelent csángó helynévgyűjtemények köznévi szóanyagának szócikkszerkesztése.

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak

Funkció vagy tevékenység

2012-

az osztatlan tanárképzés magyar szakos országos szakbizottságának tagja

2009–

MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tagja

2008–

a KRE BTK magyartanár szakképzettség-felelőse

2004–

a bolognai folyamat országos nyelvészeti szakbizottságának tagja, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék szakindítási programjának előkészítője, koordinátora

Nyelvtudás

Nyelv

Nyelvtudás szintje és fajtája

német

komplex C

orosz

PhD nyelvvizsga

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve

Kiadó intézmény

Elnyerés éve

Csűry-emlékérem

MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság

2008

Implom-díj  Gyula város önkormányzata, Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakgimnázium 2020

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve

Betöltött funkció

MTA Nyelvtudományi Társaság

tag

MTA Köztestülete

tag

EAFT (European Association for Terminology)

tag

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata

tag

Termini Egyesület 

tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak

Intézmény

Tevékenység

2018. december

Comensky Egyetem (Pozsony)

mesterkurzus

meghívott előadó

2013‒2018.

Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

vendégoktató

2012. november

Comensky Egyetem (Pozsony)

meghívott előadó

2011. október

Comensky Egyetem (Pozsony)

meghívott előadó

2011. április

BBTE Bölcsészettudományi Kara (Kolozsvár), Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

meghívott előadó

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

Sebestyén Zsolt (ELTE)

Kárpátalja településeinek történeti helynevei

2005

Elérhetőség: n.csaszi.ildiko@partium.ro

 

PUBLIKÁCIÓK

Monográfiák

 • Magyar nyelvjárások. ‒ társszerző Cs. Nagy Lajos ‒ Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015.
 • Nyelvi tudatosság – Nyelvtantanítás. (Megjegyzések a Magyar nyelv című tankönyvek grammatikai fejezeteihez) – társszerző Cs. Nagy Lajos – Kalligram Kiadó, Pozsony 1995.
 • Dabas helynevei. ELTE Magyar Névtani Dolgozatok 104. Budapest, 1992. 108 p. + 2 térképmelléklet

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

 • ...tenyeredben a végtelen...: Köszöntő könyv Bokor József tiszteletére (társszerkesztő Kolláth Anna) Maribor; Lendva: Maribori Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Intézete; Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2014.
 • Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. (társszerkesztők Gróf Annamária, Szoták Szilvia) Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.
 • Digitális tananyagok. (társszerkesztő Dringó-Horváth Ida) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013.
 • Név és valóság. (Bölcskei Andreával) A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest 683 p.

Könyvfejezetek

 • Komplex tantárgy – komplex készségfejlesztés. Szövegértés-szövegalkotás a 2. évfolyamon. In. Szövegértés-szövegalkotás 2. évfolyam. Tanítói kézikönyv komp 2., Műszaki Kiadó 2010. 3–21.
 • Beszéd és olvasás 2. Munkafüzet 2. osztályosoknak (társszerző: Jegesi Krisztina) Műszaki Kiadó, 2010. 84 p. ISBN 978-963-16-4358-9 KHF/3568-20/2010
 • Beszéd és anyanyelv. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak. (társszerző: Cs. Nagy Lajos, Jegesi Krisztina) Műszaki Kiadó, 2010. 108 p. ISBN 978-963-16-4360-2 OM eng.: KHF/2488-19/2010
 • Szavakon innen, szavakon túl. Olvasókönyv 2. osztályosoknak 2. kötet (társszerző: Jegesi Krsiztina) Műszaki Kiadó, 2010. 152 p. ISBN 978-963-16-4442-5 OM eng.: KHF/3567-22/2010
 • Szavakon innen, szavakon túl. Olvasókönyv 2. osztályosoknak 1. kötet (társszerző: Jegesi Krsiztina) Műszaki Kiadó, 2010. 147 p. ISBN 978-963-16-4357-2 OM eng.: KHF/3566-22/2010
 • Magyar nyelv és irodalom 5. osztályosok számára. Ábel Kiadó, Kolozsvár, (megjelenés előtt)
 • Mutatvány a Magyar nyelv és irodalom 5. osztály c. tankönyvből. Ábel Kiadó, Kolozsvár 2007.
 • Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához. Trezor Kiadó, Budapest, 2005. 4. átdolgozott, javított kiadás 152 p.
 • Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához. Trezor Kiadó, Budapest, 1991. 1. kiadás 151 p.

Külföldi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

 • Az additív szemlélet érvényesülése az újabb anyanyelvi tankönyvekben. Tanulmányok 1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék: 2018: 45–62.
 • A retorika és az érvelő esszé tanítása. Tanulmányok 1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék: 2017. 25‒58.
 • Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása szinkron helynevek vizsgálatában a Vas megyei névanyag alapján In: Vörös Ferenc, Misad Katalin (szerk.) A nyelvföldrajztól a névföldrajzig; V. Interetnikus kapcsolatok. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület; Kalligram Kiadó, 2015.
 • Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. In: Vančo Ildikó (szerk.) Tanulmányok a nyelvtantanítás módszertanához. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai tanulmányok Kara, 2015. 127‒162.
 • Nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/3: 3‒22.
 • Földrajzi köznevek térképes megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára (szerk.) Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti tanulmányai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2013. 172‒193.
 • Moldvai csángó helynevek lexikális és morfológiai elemzése (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Köszöntőkötet Péntek János tiszteletére. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványa, Kolozsvár, 2007.
 • A zoboralji helynevek jellemzői. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2: 133–154.) Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006.
 • Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. (In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek és nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3.: 72–82.) Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2006.
 • A tankönyvválasztás felelőssége. (In: Székely Győző főszerk.: Magiszter. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai-módszertani folyóirata. IV/2: 61–68.) Magiszter Kiadó, Csíkszereda, 2006.
 • A társadalmi viszonyok, a nyelv- és a névhasználat kölcsönhatásai. (In: Öllős László főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 1. 77–90.) Fórum Kisebbség-kutató Intézet, Somorja, 2004.
 • Nyitrakér helynevei.  (In: Nagykér monográfia szerk. Szőke József 110–115.) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1993.

Magyarországi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

 • A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. In: Magyar Nyelvstratégiai Intézet nyelvjárás-stratégiai tanulmánykötetében Elfogadott kézirat, megjelenés előtt
 • Törökbálint földrajzi nevei. In: Pettinger-Szalma Vendel -- Szalma Balázs (szerk.) Egy hajdan volt német település a főváros árnyékában II. Helytörténeti tanulmányok Törökbálintról. Törökbálint: Német Önkormányzat, 2017. 59‒99.
 • Nyelvjárási sajátosságok a muravidéki hallgatók digitális kapcsolattartásának nyelvhasználatában. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely‒Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2016. 481‒489.
 • A muravidéki nyelvjárási alapréteg jellemzői szövegfelvételek alapján. In: Gróf Annamária, N Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest; Alsóőr: Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 266‒279.
 • Vas megyei kiemelkedések földrajzi közneveinek megjelenítése a BB_Borostyán segítségével. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 302 p. Tinta Könyvkiadó, 2014. (A MANYE kongresszusok előadásai; 10/1-2..)
 • Digitális tananyagok nyelvtanórán. In: Dringó-Horváth Ida ‒ N. Császi Ildikó (szerk.) Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2013. 71‒87. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_6.html
 • Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése diszlexiaproblémákkal küzdő tanulóknál. In: Paksi László; Györe Géza; Tóth-Márhoffer Márta; Bognárné Kocsis Judit (szerk.) A pedagógia útjain. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2013. 69‒78.
 • Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. 93–101. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2011.
 • A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. (In: Bárt M. János és Vargha Fruzsina Sára szerk. Hangok – helyek Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2011. 129–139.
 • Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. (In: P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt szerk. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010. 93–101. 
 • Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia. (Internetes folyóirat) 2009/3. Műhelytanulmányok http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=197 
 • Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata. In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 2008. 115–124.
 • Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben (Menyhe és Zsére névanyaga alapján) In: Névtani Értesítő 29. Budapest, 2007. 201–12.
 • Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. (In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk.: V. Dialektológiai Szimpozion: 186–93.) Berzsenyi Dániel Főiskola, 2007. Szombathely
 • Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) In: Klaudy Kinga és Dobos Csilla szerk. A világ nyelvei – a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A  XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc, 2006. II/2: 305–310.
 • Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. In: Vörös Ferenc szerk. Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában MNyTK 225. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Konstantin Egyetem, Budapest–Nyitra, 2006. 71–82.
 • Szövegértési gyakorlatok 9–12. — műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára — Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. október 15. Budapest Letölthető: http://magyartanar.mnyt.hu szövegértési gyakorlatok > középiskola
 • A hivatalos és népi névadás a felvidéki helynevek tükrében In: Farkas Ferenc szerk.: Magyar névtani kutatások itthon és a határainkon túl. Magyar Nyelvtudományi Társaság, A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, a TIT Jászsági Szervezete, A Jászok Egyesülete, Budapest, 2004. 170–178.
 • Nyelvjárási jelenséghatárok Zoboralja helynevei alapján In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest 2003. 519–523.
 • Zoboralja településneveinek vizsgálata. In: Névtani Értesítő 25. Budapest, 2003. 52–57.
 • A helynevek problematikája (In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. 104–109.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 
 • A helynevek helyesírásának problematikája. (In: Módszertani Lapok, Magyar 9. évfolyam 3–4. szám 36–41.) Kiss Árpád OKSZI, Budapest 2002.
 • Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2001. 201–206.
 • Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben (In: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának évkönyve 2000/2001. 363–71.) Győr. 2001.
 • Egyszerűsödési folyamatok az internet nyelvében. (In: Édes anyanyelvünk, XXIII/4. szám Útmutató az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez, 2001/2002. 15.) Budapest 2001.
 • A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. (In: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola évkönyve 1998/99. 186–191.) Győr. 1999.
 • A zoboraljai vízmegi falvak történeti helynevei. In: Névtani Értesítő 21. Budapest. 1999. 113–6.
 • Névválasztási és becenévhasználati sajátosságok egy szlovákiai vegyes iskola neveinek tükrében. In: Névtani Értesítő 19. Budapest, 1998. 45–50.
 • Nyitra környéke helynévanyagának változásai. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, Budapest – Miskolc, 1997. 338–341.
 • Nagykér (Vel’ký kýr) személynévhasználatának történeti vizsgálata. In: Kassai Ilona szerk. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995. 181–188.
 • Alak- és jelentéstani szempontok a többelemű földrajzi neveknél. In: Anyanyelvi nevelés és helyesírás Implom József Helyesírási Verseny Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, 1994–5. 30–36.
 • Törökbálint földrajzi neveinek vizsgálata.  In: Névtani Értesítő 15. ELTE  Budapest, 1993. 78–80.
 • Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. In: Hungarológia 3. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1993. 286–291.

Recenziók

 • Major Éva – Veszelszki Ágnes szerk.: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen Anyanyelv-pedagógia, 2018/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=746
 • Paradigmaváltás a magyartanításban. Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk. Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 2. ELTE Budapest, 2015. 210 oldal, Anyanyelv-pedagógia 2016/4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_6.pdf
 • Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata. A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk (1999–2004). Névtani Értesítő 27 (2005): 288–291.

Nyelvi ismeretterjesztés

 • Az internetes nyelvhasználat hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. nov. 11.
 • Nők és férfiak az online-kommunikációban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2013. december. 11.
 • Az elektronikus kommunikáció írásmódja. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jan. 23.
 • Rángassa a farkát?!  pedig az orrodat is tisztíccsa. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. febr. 25.
 • Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. márc. 25.
 • Az anyanyelv-elsajátítás és a tanulási nehézségek összefüggései 2. rész Népújság, 2014. ápr. 15.
 • Együttélés a felnőttkori tanulási nehézségekkel. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. máj. 27.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 1. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. jún. 24.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. júl. 19.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 3. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. aug. 26.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 4. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. szept. 24.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 5. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. okt. 21.
 • Hogyan is tanuljuk meg a nyelvünket? 6. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2014. nov. 25.
 • Férfinak vagy férfinek? Mitől függ a toldalék? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. febr. 25.
 • Névadás és névlélek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. márc. 17.
 • Ősi magyar névadás. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. ápr. 15.
 • A nevek változása a kereszténység felvételekor. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. máj. 27.
 • A kételemű nevek, a ragadványnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. jún. 23.
 • A családnevek kialakulása 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. júl. 22.
 • A családnevek kialakulása 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. aug. 26.
 • Családnév-változtatások 1. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. okt. 28.
 • Családnév-változtatások 2. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2015. nov. 26.
 • A magyar keresztnevek kialakulása. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jan. 27.
 • Más nyelvekből honosított keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. febr. 27.
 • Névalkotással keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. márc. 23.
 • Összetétellel és ritkább névalkotási módokkal keletkezett keresztneveink. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. ápr. 27.
 • Névteremtéssel keletkezett keresztnevek. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. jún. 15.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. aug. 17.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban 2. rész Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. szept. 14.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban 3. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. okt. 19.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban 4. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2016. nov. 16.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban 5. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. jan. 25.
 • Változások a magyar helyesírási szabályzatban 6. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. márc. 22.
 • Mi a közös a mecénás, a krőzus és a fukar szavainkban? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. szept. 27.
 • Megszólítások hivatalos levelekben, e-mailben. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2017. okt. 31.
 • Éves számvetések az év szavaival. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jan. 10.
 • A nemsemlegesség hatása a nyelvre. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. febr. 7.
 • Mi lesz a kézírással? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. márc. 7.
 • A számítógépes írás elkényelmesít. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. ápr. 11.
 • Lehet-e az időnek magassága? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. máj. 9.
 • „Azonos értékek mentén tudunk együtt dolgozni” Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. jún. 13.
 • Honnan ered egy-egy pénz neve? Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. júl. 11.
 • A pénzérmék és a bankjegyek története 1. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. aug. 8.
 • A pénzérmék és a bankjegyek története 2. rész. Népújság a szlovéniai magyarok lapja, Lendva, 2018. szept. 12.

Konferenciaszervezés

 • Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben: Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; 2013.

Nyilvános megjelenések

 • A nyelvjárások megjelenése a közoktatásban. MTA, 2018. 12. 04--05.
 • Hatékony módszertani eljárások az anyanyelv-pedagógiában. Mesterkurzus, Pozsony, 2018. 12. 13.
 • Nyelvi kompetenciafejlesztés a Maribori Egyetem kétnyelvű hallgatóinak körében. Pelikon Konferencia, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. 11. 14--15.
 • Színes világunk, színek a világunkban, A magyar nyelv napja, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Lendva, Bánffy Központ, 2018.11.13.
 • Az autók színvilága az ezredfordulótól napjainkig. Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Egyetem, 2018. 11. 05--06.
 • Muravidéki fiatalok nyelvválasztása és nyelvváltozata az interneten. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. 20. Élőnyelvi Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézete ‒ KRE, 2018. 08. 30‒31.
 • Nevek világa, Barangolás a személynevek világában. XXV. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, 2017. 08. 11.
 • Az érvelés tanítása érvelési gyakorlatok. 21. Szabadkai Nyári Akadémián (témája: Oktatás és nevelés nemzedékről nemzedékre) 6. Magyar nyelv és irodalom szakcsoportja 2017. augusztus 9. http://www.tanar.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Magyar-nyelv-es-irodalom.pdf
 • A meggyőzés tudománya, az érvelés és az érvelő esszé tanítása. Kontaktzóna, Újvidéki Egyetem, előadás, 2017. május 2‒4.
 • Nyelvválasztás és nyelvváltozat a muravidéki fiatalok digilektusában. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2017. 08. 22–27.
 • Továbbképzés jogi tolmácsok, fordítók részére. Maribor, 2016. 05. 13.
 • https://prezi.com/hmjum4qhgdxn/az-irasbeli-es-a-szobeli-szaknyelvi-kommunikacio-kulturaja/
 • https://prezi.com/rarrt6tpowya/copy-of-jogi-szaknyelv/
 • Nyelvjárási, regionális háttér mint nyelvi hátrány a muravidéki fiatalok nyelvhasználatában. Szabadka: Termini őszi konferenciája, vitaindító a Nyelvváltozatok az anyanyelvi nevelésben c. műhelyben 2015. október
 • A magyar nyelv tanítása a Maribori Egyetem nem magyar szakos hallgatóinak. NEMAMAT V. Debreceni Nyári Egyetem, előadás A magyar nyelv és civilizációs ismeretek tanítása a felsőoktatásban – lektorok, vendégoktatók tapasztalatai szekcióban. 2015. augusztus
 • ZOOM Hungary 2015 rövidfilmnapok Mariborban. 2015. 11. 17.
 • Lexikographische Untersuchung mit einer neuen sprachgeografischen Technologie. XXIV ICOS Internationale Kongress für Namenforschung, Barcelona, 2011. 09. 05–09.
 • Földrajzi köznevek informatizált térképlapokon. Nyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében: integrálható adattárak építése és elemzése. Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. 08. 22–27.
 • Helynévadatbázisok feldolgozása informatizált módszerekkel. Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium, Kolozsvár, 2011. április 5. 
 • „Mihi lokkon, vakonda”  Az őrvidéki magyar nyelv a legújabb kutatások tükrében. Kerekasztal-beszélgetés. Magyar Tudomány Ünnepe 2011. rendezvénysorozat keretében. UMIZ- Imre Samu Nyelvi Intézet, Ausztria Alsóőr, 230. Öreg Iskola
 • A már kiadott, ún. „megyei helynévtárak” adatbázisba rendezéséről. Hangok – helyek Műhelytalálkozó. Budapest, ELTE, 2009. október 9–10.
 • Kétnyelvűség a helynévhasználatban. Fordítás és kétnyelvűség a nyelvben és az irodalomban (Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére). Nyitra, KFE, 2009. november 30–december 1. 
 • Névalkotó lexémák a moldvai magyar helynevekben. Mező András-emlékülés (meghívott előadó), Nyíregyháza, 2009. december 4.
 • Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata – VI. Magyar Névtudományi Konferencia – 2007. június 22–24. Balatonszárszó
 • Földrajzi köznevek szóföldrajzi vizsgálata a moldvai magyar települések helyneveiben. V. Dialektológiai Szimpozion Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 2007. augusztus 23–26.
 • Névváltozási jelenségek Zoboralja helyneveiben – 14. Élőnyelvi Konferencia – 2006. október 9–11. Bük 
 • Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek (Új névtípusok megjelenése nyelvhasználatunkban és a reklámokban) –  „A világ nyelvei – a nyelvek világa”  XV. MANYE Kongresszus – 2005. április 7–9. Miskolc
 • Zoboralja földrajzi neveinek névélettana. – Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán – 2005. június 2–4.
 • Népi és hivatalos nevek a felvidéki nevek tükrében. – Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben. – 2003. október 17–18. 
 • Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben. – Nyelvhasználat és nyelvi jogok. 13. Élőnyelvi Konferencia – 2004. szeptember 5–8. Kolozsvár 
 • Nyelvhasználati jellemzők Zoboralja helyneveiben – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 2000. október 19–21. Győr
 • Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben. – IV. Dialektológiai Szimpozion – 2001. augusztus 23–25. Szombathely
 • Az intézménynevek és az intézményszerű tulajdonnevek problematikája – Implom József Helyesírási Verseny – 1995. március 3. Gyula 
 • Becenévi vizsgálatok párhuzamos szlovák és magyar osztályokban – V. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia – 1995. ápr. 21–22. Veszprém
 • Nyitra környéke helynévanyagának változásai. – Az V. Magyar Névtudományi Konferencia – 1995. augusztus 28–30. Miskolc
 • A zoboraljai hegymegi falvak történeti helynevei. – Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia – 1999. október 15–17. Győr
 • Nyitragerencsér helynevei – PhD-előadás az ELTE BTK-n 1999. november 5. Budapest
 • Ragadványnevek Nyitrakéren  – A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa –1994. augusztus 23–26. Eger
 • Névadási indítékok Berencs (Branč) község földrajzi neveiben. – 9. Élőnyelvi Konferencia – 1993. október 9–11. Nyitra
 • Digitális tananyagok a nyelvtanórán. Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferenciára - 2012. 05. 04.
 • Divatos, trendi, egyedi írásmódok a csetnyelvben. Sepsiszentgyörgy, 2012. 02. 03.
 • Diszlexia és helyesírás. Sepsiszentgyörgy, 2011. 01. 27.
 • Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése. Vendégtanári előadás Kolozsváron, 2011. 04. 08. http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/dr-n-csaszi-ildiko-vendegtanari-eloadasa 
 • Diszlexia és anyanyelvi nevelés. II. Vályi András Anyanyelv-pedagógiai Konferencia. 2011. 12. 03.
 • Helyesírás-tanítás – anyanyelvi nevelés. Sepsiszentgyörgy, 2010. 01. 28−30.
 • A tulajdonnevek helyesírása. Gyula, 2010. 02. 27.
 • A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.09.19.
 • Gondolataink formába öntése (A szövegalkotási készség fejlesztése). Anyanyelvápolók továbbképzése. TANOM, Újvidék, 2009.09.19.
 • A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvápolók továbbképzése. Újvidék, TANOM, 2009.10.31. 
 • A véleménynyilvánítás tanítása. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2008. 03. 13.
 • A helyesírás-tanítás helye az anyanyelvi nevelés rendszerében. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 01.
 • A kétszintű érettségi követelményrendszere. (A helyesírási hibák javításának módszertani elvei, egységes követelményrendszere) A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.
 • Utak és módszerek a helyesírási felkészítésben, tehetségfejlesztésben. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 03.
 • Helyesírási tudáspróbák a középiskolában. A helyesírás tanításának szemléletbeli változatai és tantárgy-pedagógiai alapelvei. Tanártovábbképzés Teleki Oktatási Központ, Szováta 2008. 09. 04.
 • A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése kooperatív technikákkal (a középiskolás korosztály számára). Őszi szakmai nap. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, ELTE, Budapest, 2008. október 11.
 • A szövegértés fejlesztése az 5–12. évfolyamon. – Anyanyelvi nevelés a 21. században. Továbbképzés a szlovéniai kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai számára. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, 2006. 08. 22–26. Budapest
 • Az érvelő fogalmazás tanítása – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – 2. Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2006. 10. 14. Budapest
 • A szövegértési készség fejlesztése. A Nemzeti Tankönyvkiadó akkreditált továbbképzése. 2007. 03. 09.
 • A szövegértési és -alkotási készség fejlesztése. Továbbképzés az oktatási intézmények pedagógusai számára. Tiszaújváros, 2007. 03. 19.
 • A szövegértési készség fejlesztése. Továbbképzés a felvidéki közép- és alapiskolai intézmények pedagógusai számára. Somorja, Dunaszerdahely, 2007. 03. 20.
 • A szövegértés elmélete és gyakorlata. Anyanyelvi Találkozó Dabas, 2007. 04. 27. 
 • A kompetenciaalapú oktatás tankönyvi koncepciója. Mutatvány a Magyar nyelv és irodalom 5. osztály c. tankönyvből. XV. Bolyai Nyári Akadémia, Pedagógus továbbképzés, Csíkszereda, Kolozsvár 2007. július 
 • A többszófajúság és a kereszteződő szófajúság  – Szakmai továbbképzés – 1994. 05. 12–13. Dunaszerdahely (Szlovákia)
 • Szószerkezeti és mondattani elemzések – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1994. 07. 14. Deáki (Szlovákia)
 • Szövegértési gyakorlatok 9–12. – műhelyfoglalkozás középiskolai tanárok számára – Őszi szakmai napok. Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport 2005. 10. 15. Budapest
 • A grammatika az alsó tagozatos felvidéki nyelvtankönyvekben – Kazinczy Napok – 1993. 03. 18. Kassa (Szlovákia)
 • Az anyanyelvoktatás helyzete az alapiskola alsó tagozatán – Pedagógusok Nyári Szabadegyeteme – 1993. 07. 13. Deáki (Szlovákia)