Bartha Krisztina, dr.

bartha krisztinaLocul naşterii: Oradea

Studii:

 • 1. sept. 2017. – doctorand – Universitatea din Pécs, Școala Doctorală de Psihologie, Programul doctoral de Psihologie Evoluționistă și Cognitivă

 • 1. oct. 2015. – PhD (summa cum laude - 100%), atestare: 17. august 2016. (89099/17. 08. 2016). Titlul disertației: Percepția și înțelegerea textului auzit a copiilor bilingvi din clasele primare

 • 2009 – Universitatea Eötvös Loránd, Budapest, Facultatea de Litere, Programul doctoral Lingvistică Aplicată (PhD)
 • 2007-2008 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Lingvistică antropologică, masterat (MA)
 • 2003-2008 - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea de psihologie (BA)
 • 2003-2007 - Universitatea Babeş-Bolyai , Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea maghiară-engleză (BA)
 • 1998-2003 - Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”, Oradea

Domeniul de specialitate: psiholingvistică, sociolingvistică, psihologie cognitivă, metodica predării limbii și literaturii maghiare

Cercetare:

 • percepția și înțelegerea textului auzit (în monolingvism și bilingvism)
 • înțelegerea și alcătuirea textelor vorbite și scrise
 • lexicon mental
 • metacogniție
 • metodica predării limbii și literaturii maghiare

Discipline predate:

Specializarea Limba și literatura maghiară:

Anul I.:

 • Limba maghiară contemporană 1. (curs și seminar)
 • Lingvistică generală (seminar)
 • Limba maghiară contemporană 2. (curs și seminar)
 • Ortografie (seminar)

Anul II.:

 • Comunicare profesională (curs și seminar)
 • PR și comunicare (curs)

Anul III.:

 • Achiziția limbii (curs)
 • Sociolingvistică (curs)

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar:

Anul I.:

 • Limba maghiară (curs și seminar)

Anul II.:

 • Didactica limbii maghiare la grădiniță (curs și seminar)
 • Didactica limbii și literaturii maghiare – clasele primare (curs și seminar),

Anul III.:

 • Autocunoaștere (curs și seminar) 

Departamentul Psihopedagogic:

Anul I.:

 • Psihologia educației (curs și seminar) (nivel I.)

Anul II.:

 • Metodica predării limbii și literaturii maghiare (curs și seminar) (nivel I.)

Anul I.:

 • Consiliere și orientare (nivel II.)

Multilingvism și multiculturalism

Anul I.:

 • Limbă și societate (curs și seminar)

Anul II.

 • Psiholingvistică aplicată (curs și seminar)
 • Multilingvism și minorități lingvistice (curs și seminar)

Contact:

 • e-mail: barthakrisztina@partium.ro

Publicaţii

Cărți:

Bartha Krisztina 2016. Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai [Percepția și înțelegerea textului auzit la copii bilingvi din clasele primare]. EME – Ed. Partium. Cluj-Napoca–Oradea. ISBN: 978-606-739-066-7, 978-606-8156-80-4.

Volume editate:

Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.) 2017. Nyelv – Közösség – Perspektíva [Limbă – Comunitate - Perspectivă]. Ed. Partium, Oradea. ISBN: 978-606-8156-84-2

Magyari Sára–Balogh Brigitta–Bartha Krisztina (eds.) 2017. Oktatás határhelyzetben – konferenciakötet [Educația la limită]. Ed. Partium, Oradea. ISBN: 978-606-8156-86-6

Magyari Sára–Bartha Krisztina (szerk.): A nyelv közösségi perspektívája. EME-Partium, Nagyvárad, 2014.

Articole

Bartha Krisztina 2018. A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál [Aspectele vorbirii la copiii bilingvi]. In: Tódor Erika-Mária – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna (eds.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Második kötet: Nyelvhasználati terek és nyelvi sokszínűség. 2017. szept. 22–23., Csíkszereda. Scientia Kiadó, Kolozsvár. 99–109 ISBN: 978-606-975-019-3.

Bartha Krisztina 2017. Személyiségfejlesztés a gyermekek szolgálatában [Dezvoltarea personalității cadrului didactic pentru munca cu copiii]. Keresztény Szó. Katolikus kulturális folyóirat. XXVIII. évf., 10. szám, 2017. október. 6–8. ISSN: 1220-630 X.

Bartha Krisztina 2017. Szövegértés – az eredményesség előfeltétele a tanítóképzésben [Înțelegerea textului – premisa succesului pentru studenți]. In: Tóth Péter–Simonics István–Duchon Jenő–Varga Anikó (eds.): Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében II. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. Tanulmánykötet. 456–467. ISBN 978-963-449-026-5

Bartha Krisztina 2017. A rövid távú memória szerepe a beszédfeldolgozásban kétnyelvű kisiskolásoknál [Importanța memoriei de scurtă durată în înțelegerea textului la copiii bilingvi]. In: Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.) 2017. Nyelv – Közösség – Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN: 978-606-8156-84-2

Bartha Krisztina 2017. A beszédhang-differenciálás részképessége kétnyelvű alsó tagozatos gyermekeknél [Diferențierea sunetelor la copiii bilingvi din clasele primare]. In: Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.) 2017. Oktatás határhelyzetben. Partium Kiadó, Nagyvárad – szerkesztés alatt.

Bartha Krisztina 2016. Beszédmegértési vizsgálatok magyar domináns kétnyelvű egyetemistáknál [Evaluarea înțelegerii textului la studenți bilingvi]. In Szabó Tibor – Dominika Tekeliová – Zuzana Vargová 2016. Science for education – Education for science. Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kar, Nitra.

Bartha Krisztina 2016. Szóasszociációs és szótalálási vizsgálatok kétnyelvű gyermekeknél [Asocierea cuvintelor și găsirea cuvintelor la copiii bilingvi]. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) 2016. Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Kiadó, Budapest. 457–464. ISBN 978-963-4090-74-8

Bartha Krisztina: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél. In: Balázs Géza–Veszelszki Ágnes (eds.): Generációk nyelve. Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter -- MSZT, 2016. (Titlul: Efectul lexiconului mental asupra percepției textului la copii bilingvi) ISBN: 978-615-5597-02-2

Bartha Krisztina: A beszélt és az írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál. In Balázs Géza (ed.): Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Új szavak, kifejezések 2010–2015. IKU–Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 99–105. (Titlul: Înțelegerea textului vorbit și scris, obiceiuri de citire la maghiarii din România) ISBN: 978-616-5556-03-6

Bartha Krisztina: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában. In: Ivanovič, Iosip–Pintér Valéria: Curriculum outcomes of contemporary education. Tanulmánygyűjtemény. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka. (Titlul: Competența de înțelegere a textului auzit în limba maternă în curriculumul din România) ISBN: 978-86-87095-64-9

Bartha Krisztina: Magyar–román alsó tagozatos kétnyelvű gyermekek beszédészlelési folyamatainak jellemzői. www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2015/3. (Percepția textului la copii  din clasele primare proveniți din familii bilingvi)

Bartha Krisztina: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Társadalomtudományi Intézet, Szekszárd, 2015. 126–137. (Titlul: Dezvoltarea înțelegerii textului auzit la copii bilingvi din clasele primare) ISBN 978-963-7305-72-6

Bartha Krisztina: A beszédészlelési folyamatok fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál és ennek tanulságai a tanárképzésben. In: Diskurzus 2014. 57–68. (Titlul: Dezvoltarea percepției limbii la elevi bilingvi din clasele I–IV și consecințele acestuia în pregătirea personalului didactic) ISSN: 1589-2662

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozási folyamatok működése családtípus szerint kisiskolásoknál. In Váradi Tamás (szerk.): ALKNYELVDOK8, Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-9074-61-3. http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/ (Percepția și înțelegerea textului auzit la copii din clasele primare din punct de vedere a tipului de familie)

Bartha Krisztina: A beszédészlelés és részfolyamatainak jellemzői kétnyelvű alsó tagozatos tanulóknál. In Jenei Teréz (szerk.): Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. ISBN 978-615-5097-89-8. (Caracteristicile percepției textului auzit și componentele parțiale la elevi bilingvi din clasele I–IV.)

Bartha Krisztina: Mondat- és szövegértési vizsgálatok kétnyelvű környezetben. In Magyari Sára–Bartha Krisztina (eds.): A nyelv közösségi perspektívája. EME-Partium Kiadó, Nagyvárad, 2014. ISBN 978-606-739-002-5. (Cercetări despre înțelegerea propoziției și a textului în mediu de bilingvism)

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozás jellemzői magyar domináns kétnyelvű gyermekeknél. In: Beszédkutatás 2013.

Bartha Krisztina − Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai. In Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (szerk.): Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, I. kötet – Tom I, Kontakty polsko-węgierskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, ProDruk, Poznań, 2012, 210−223.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Katona Hajnal Tünde: Kolozsvári és nagyváradi X. osztályos szakiskolások identitása és nyelvi attitűdje. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2009, Marineasa Kiadó, Temesvár.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Fóris-Ferenczi Rita: Text comprehension – learning styles – school performance. In: Acta Didactica Napocensia, Volume 2, Number 4, pages 1-16, 2009. ISSN 2065-1430.

Bartha Krisztina: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál. In: Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008396-417. ISBN 978 – 973 – 749 – 507 – 5, Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008.

Recenzii

Bartha Krisztina 2015. Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. In: THL2. 1–2. szám, 2015.

Bartha Krisztina: Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 52. évf. 2. sz./2011., 37-39.

Bartha Krisztina: Borbély Anna - Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 51. évf. 3. sz./2010., 31-32. ISSN 0464-4999.

Conferinţe

9. noiembrie 2018., Oradea – 3. Partium-konferencia. Titlul: Kétnyelvű gyermekek spontán beszédének vizsgálata [Evaluarea vorbirii la copii bilingvi].

6. noiembrie 2018., Novi Sad, Serbia – Nyelvek mezsgyéjén – A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése. Titlul: Romániai magyar óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei [Atitudinile educatoarelor din România despre bilingvism]

12. octombrie 2018., Oradea - II. Oktatás határhelyzetben. Életre nevelni. Titlul: Kétnyelvűség a romániai magyar pedagógusok szemével [Bilingvism cu ochiul educatoarelor]

30 august – 1. septembrie 2018., Budapest - 20. Élőnyelvi Konferencia.
Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Titlul: A kódváltás jelenségei magyar–román kétnyelvű kisiskolás gyermekeknél [Fenomenul schimbării codului la copiii maghiaro-români din clasele primare]

22–23. iunie 2018., Oradea - III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. Titlul: Óvodapedagógusok szakmai fejlődése – egy továbbképzés tanulságai [Dezvoltarea profesională a educatoarelor – concluziile unui curs]

22–23. septembrie 2017., Miercurea-Ciuc – Nyelvi tájkép és nyelvi sokszínűség. Titlul: A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál [Aspectele vorbirii la copii bilingvi]

30. iunie–1. iulie 2017., Oradea – A nyelv közösségi perspektívája 3. Titlul:  Nyelvhasználati preferenciák és ezek hatásai a beszédfeldolgozásra [Preferințe ale folosirii limbiilor cunoscute și efectele asupra înțelegerii textului vorbit]

24 – 25. noiembrie 2016., Budapest - Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Titlul: Tantervi követelmények és gyakorlat a romániai grammatikaoktatásban I–IV. osztályban [Cerințe ale curriculumului și practica în predarea gramaticii în clasele I – IV.]

7 – 9. septembrie 2016., Târgu Mureș – 19. Élőnyelvi Konferencia, Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Titlul: Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök egyetemi hallgatóknál (Atitudini față de limbă și folosirea limbii la studenți)

27. mai 2016., Oradea – Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép/Trends of the Education and Labor Market. Titlul: A szövegértés – az eredményesség alappillére a felsőoktatásban (Înțelegerea textului – pilon de bază a eficienței în învățământul superior).

26. aprilie 2016., Oradea – 28. aprilie 2016, Budapest – Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandem-konferencia és műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról. Titlul: Tantervi követelmények a romániai nyelvtanoktatásban az alsó tagozaton (Cerințele programelor la clasele primare).

4. martie 2016., Oradea – Oktatás határhelyzetben, Neveléstudományi Konferencia. Titlul: A beszédhang-differenciálás részképessége kétnyelvű alsó tagozatos gyermekeknél (Diferențierea percepției sunetelor la copiii bilingvi din clasele primare).

2. noi. 2015., Budapest – Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Titlul: Beszélt és írott szövegértés, olvasási szokások a határon túli magyarságnál (Înțelegerea textului vorbit și scris, obiceiuri de citire la maghiarii din România).

18–19. septembrie 2015., Subotica, Serbia – A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Titlul: Az anyanyelvi beszédértés kompetenciájának I–IV. osztályos tantervi követelményei Romániában. (Competența de înțelegerea textului în limba maternă în programa școlară pentru clasele I–IV. din România)

17–18. septembrie 17–18., Nitra, Slovacia - Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Titlul: Beszédmegértési vizsgálatok magyar domináns kétnyelvű egyetemistáknál. (Cercetări despre înțelegerea textului auzit la studenți bilingvi)

9–11. septembrie 2015., Oradea – A nyelv közösségi perspektívája. Titlul: A rövid távú memória szerepe kétnyelvű kisiskolásoknál. (Efectul memoriei de scurtă durată asupra percepția și înțelegerea textului la elevi bilingvi din clasele primare)

11. iunie 2015., Oradea - 5. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. Titlul: A beszédészlelés és a beszédmegértés kompetenciájának fejlesztése. (Dezvoltarea competenţelăr de percepţie şi înţelegere a textului)

14–17. mai 2015., Oradea – 13. Anyanyelvi Konferencia. Titlul: Magyar–román kétnyelvű gyermekek beszédfeldolgozásának jellemzői – a fejlesztés lehetséges útjai. (Caracteristicile mehanismelor de percepţie şi înţelegere a textului la copii bilingvi – posibilităţi de dezvoltare)

30. martie–1. aprilie 2015., Budapest - XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok.  Titlul: Szóasszociációs és szótalálási vizsgálatok kétnyelvű gyermekeknél. (Activarea cuvintelor din lexiconul mental la copii bilingvi)

27–28. noiembie 2015., Budapest - Generációk nyelve. Titlul: A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél. (Efectul lexiconului mental asupra percepția și înțelegerea textului la copii bilingvi).

24−25. noiembrie 2015., Szekszárd - Anyanyelv-pedagógiai konferencia – Anyanyelv és nemzeti identitás. Titlul: A beszédértés fejlődése kétnyelvű alsó tagozatosoknál. (Dezvoltarea înţelegerii textului la copii bilingvi din clasele I–IV. ).

2013. július 5−6., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája, a Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének konferenciája. Cím: Mondat- és szövegértési vizsgálatok  kétnyelvű környezetben

2013. március 26−28., Budapest - XXIII. MANYE, Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák, Cím: Szülői attitűdök a tanítási nyelv kiválasztásában kétnyelvű környezetben.

2012. április 12–14., Szeged - MANYE XXII., TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK – NYELVI VÁLTOZÁSOK, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, Cím: A magyar nyelvű beszédfeldolgozás jellemzői kétnyelvű környezetben.

2011. augusztus 22‒27., Kolozsvár ‒ Nyelv és kultúra, 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelöltek Szimpóziumán, Az előadás címe: Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésbe.

2011. március 25., Poznan ‒ Magyar-lengyel kapcsolatok kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, Tudományos ülésszak és hungarológiai műhely, Az előadás címe: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai,társszerző: Tóthné dr. Szűcs Éva.

2010. augusztus 26–27., Kolozsvár – Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága. A előadás címe: Kultúrák határán. Vizsgálatok a X. osztályosok identitásának és nyelvi attitűdjeinek mentén, társzerző:Katona Hajnal-Tünde BBTE BTK.

2008 – I. díj a XI. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozatért, melynek címe: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál

2007 – részvétel a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri konferencián, Debrecenben az Olvasási szokások a középiskolák XI-XII. osztályában.

Granturi și proiecte de cercetare, traininguri:

 • 7. septembrie – 5. octombrie 2018. – bursă Domus senior
 • septembrie 2012. – formare de psihoterapeut în psihodramă
 • august 2017. – formare de trainer în psihologie positivă (Boldogságóra)
 • iunie 2016. – diplomă în terapie sexuală (Universitatea Semmelweis, Budapest)
 • 22. septembrie – 6. octombrie 2015. – diplomă de Persolog trainer
 • 12. septembrie – 12. octombrie 2014. – bursă Domus junior
 • 19. ianuarie – 19. februarie 2014. – bursă Domus junior
 • iunie 2012 – diplomă de asistent în psihodramă
 • iunie 2012 – diplomă de formator
 • 15. noiembrie – 15. decembrie 2011. – bursă Domus junior
 • 2007 – cursul special pentru diagnostizarea percepţiei şi înţelegerii textului oral (diagnostica GMP)
 • 2006–2007 – bursă Erasmus, Universitatea Eötvös Loránd, Budapest