Magyari Sára, PhD

Ms

Studies:

2006-2011

Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Letters, Doctoral School of Hungarology

2005-2006

Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Letters, Anthropological Linguistics MA Studies

2001-2005

„Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, Faculty of Letters, antropology-hungarian language section, BA

1999-2001„Ady Endre” Jurnalistic college, Oradea

1995-1997 School of Arts Timişoara, dance section

1990-1995„I. Vulcan” Normal School Oradea, teachers section

 

Area of speciality: hungarology, anthropological linguistics

 

Reasearch: relationship between language and culture

 

Lecture and seminars given:

Hungarian Language 3., C (sem. I.)

General Linguistics, C (sem. I.)

Anthropological linguistics, C (sem.I.)

Ethnography and folklore, C, S (sem. II.)

Hungarian as a Foreign Language, C, S (sem. II.)

PR, protocol and institutional management, S (sem. II.)

Museum pedagogy, S. (sem. II)

European linguistic policies C, S (sem. II., MA)

Methodology of the Domain C, S, (sem. I., MA)

Management of educational projects C, S (sem. I., MA)

Teaching practice (sem. II., MA)

 

Memberships:

Start – Consulting and Training Agency

Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers

Hungarian Jurnalist’s Association of Romania

Hungarian Language Services

International Society of Hungarian Language and Culture

 

Scholarships

2017–2018 – Temesvár, a multikulturális nagyváros. Mítosz vagy valóság? (MTA Domus szülőföldi pályázat)

2017–2018 – Nagyvárosi temetők szemiotikája (KPI)

2017–2018 – A két- és többnyelvűség nyelvészeti kulcsfogalmai (terminológiai útmutató) (KPI)

2014–2016 – Hamis barátok a magyar és a román nyelvben (KPI)

2013–2014 – Az anyanyelv képes (KPI),

 

Promoting science:

2014 – Kívánj a szónak nyílt utat – (Radio România Timișoara)

2015 – Takázás – www. e-nyelv.hu

2015 – NyelvVész – www.mure.ro

2016 – Női szemmel – tisztán tudományos alapon – Nyugati Jelen

 

Contact: saramagyary@partium.ro

 

Publications (selective):

Books:

2004, 2009 Magyarul nem magyaroknak. Hungarian language course. Ed. Aegis, Timisoara.

2009 Román–magyar kulturális szótár, [Dicţionarul cultural român–maghiar], (BENŐ Attila ed.) T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy.

2010b Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény - Culegere de teste de competenţă lingvistică în limba maghiară, AEGIS Kiadó, Temesvár. (Balogh Andrea)

2014 A nyelv közösségi perspektívája. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad (Bartha Krisztina coed.)

2015 A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad.

2016 Hamis barátok a magyar és a román nyelvben – szószedet. Partium Kiadó, Nagyvárad (ed.)

2018. Takázás. Holnap-MÚRE, Tîrgu-Mureș.

2018. Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Ed. Partium, Oradea. (ed. with Bartha Krisztina)

Articles:

2018. Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban. Anyanyelv-pedagógia XI:3. ISSN 2060-0623. DOI: 10.21030/anyp.2018.3.8

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=748

2018. Magyari Sára – Horváth Gizela. MeToo – Hungarian Style. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizela (ed.): Digital Agora. Partium Press – Debrecen University Press. 36–66. ISSN 2285 – 682X (Oradea), ISBN 978-963-318-750-0 (Debrecen)

2018. Magyari Sára. „Miattam pusztul...”. Vegyes házasságban élő magyar értelmiségiek attitűdvizsgálata a bánsági szórványban. In: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komarno. 243–249. ISBN 978-80-8122-255-9

2018. Magyari Sára. Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben. In: Magyari Sára – Bartha Krisztina (ed.): Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Ed. Partium. Oradea. 31–44. ISBN 978-606-8156-85-9

2017. Ő (r)retró, avagy ki áll a gátra? In: Klippel Rita–Tóth Eszter (coord.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Ed. Szegedi Egyetem - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 107–114.

2017. Multukulturalitás a temetőben. In: Balázs Géza – Minya Károly (coord): Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta.157–171.

2017. Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizella (coord.): Diskurzusok az alkonyról. Ed. Partium – Ed. Debreceni Egyetem, Oradea – Debrecen, 117–132.

2017. A nyelvközösség perspektívái. In: Magyari Sára – Bartha Krszitina (coord.): Nyelv – közösség – perspektíva. Ed. Partium, Oradea, 87–94.

2016. Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (coord): Generációk nyelve. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft. – MSZT. Budapesta, 425–434.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta, 153–162.

2016. Az ellenség magyar és román nyelvi képe. In: Szabó Tibor–Tekeliová Dominika–Vargová Zuzana (coord.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Közép-európai Tudományok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 175–180.

2016. MID-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. In: Maróti Orsolya - Nádor Orsolya (coord.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. Balassi Intézet. Budapesta. 70 – 76.

2016. Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága. In: Czékus Géza – Borsos Éva (coord.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. 106–113.

2016. Hatalmi játszmák a temetőben. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (coord.): A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 275–286.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta. 153–162.

2015. Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [Predarea culturii în învățarea limbii maghiare ca limbă străină], In: Benő Attila – Fazakas Emese – Zsemlyei Borbála (coord.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. MANYE XXIV. Ed EME, Cluj, 117–122.

2015. Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszerek szemiotikai elemzése. [Analiza semiotică al barajelor de pe Bega], In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord.): Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta. 191–200.

2015. Az anyanyelv képe temesi és bihari diákok körében. [Imaginea limbii materne din perspectiva elevilor din Timiș și Bihor], In: Szabóné Kedves Ágnes (coord.): Anyanyelv és nemzeti identitás. Pécsi Tudományegyetem, Szekszárd. 42–49.

2015. A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében. [Predarea gramaticii din perspectica programelor școlare], In: Josip Ivanovic – Valéria Pintér Krekic (coord.): A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. Szabadka. 182–188.

2015. Ige – játék – hatalom. [Verb - joc - putere ], In: Gaál Zsuzsanna (coord.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Ed. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási, Szeged. 245–252.

2014. A kert/udvar és szócsakádjának képe magyar népdalokban. [Imaginea lingvistică a curții şi al grădinii], www.e-nyelvmagazin.hu

2014. Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. A „fától fáig” magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban. [Perspectiva limbii materne în Banat], In: Balázs Géza – Pomogáts Béla (coord.): Nyelvünk és kultúránk 2013/1–4: 93–97.

2014. Imaginea lingvistică a „vieţii” în limba maghiară şi română. In. Iulian Boldea (coord.): Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Arhipelag XXI. Press, Târgu-Mureș, 223–230.

2013. A férfi nyelvi képe a magyar és a román nyelvben. [Imaginea lingvistică al bărbatului în maghiară şi română], In: Papp Klára (coord) Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 469–478.

2013. The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages. In: Acta Universitatis Sapientiae 2013/2/5: 137–148.

2013. A magyar mint idegen nyelv az áll és a stă igék tükrében. In: Nádor Orsolya – SzűcsTibor (coord.): Hungarológiai Évkönyv 2012, XIII/1: 91–99.

2012. Beszédértés - beszédhallás. Avagy miről is beszélek?, [Percepţia şi înţelegerea textului], In: Fóris Ferenczi Rita-Demény Piroska (coord): Interaktív eszközök és módszerek a tanításban. Ed. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, Cluj, 19–20.

2012. A munka – pénz nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a muncii şi a banilor în maghiară şi română],  In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (coord): Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta, 39–44.

2011. A barát és ellenség nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a prietenului şi a duşmanului în maghiară şi română],  In: Kötél Emőke (coord): PhD-konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból 2009, Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Budapesta.

2011. Az idő nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a timpului în maghiară şi română], In: Géczi János (coord.): Iskolakultúra 8-9,  Ed. Gondolat, Eger, 17–22.

2009. Hiedelmek a magyar nyelv körül, [Crezuri despre limba maghiară], In: Nádor Orsolya (coord.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, Balassi Intézet, Budapest, 150–156.

2006. Készségfejlesztés a fakultatív magyar nyelvórákon [Dezvoltarea  abilităţilor la orele de maghiară în mod facultativ], In: Magiszter, Ősz-Tél, IV./3-4.,148–157.

2005. A fakultatív magyar nyelvoktatás [Predarea limbii maghiare în mod facultativ], In: Bodó Barna (coord.): Romániai magyar évkönyv 2004-2005,  Ed. Marineasa, Timișoara, 459–467.