Magyari Sára, dr.

Ms

Tanulmányok:

2006–2011
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar, Hungarológiai Doktori Iskola
Dolgozatcím: Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. A nyelvi világkép a magyarban és a románban

2005–2006
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar, Antropológiai nyelvészet – mesterképzés
Dolgozatcím: Az én–mi viszony elemzése publikus közéleti szövegek alapján

2001–2005
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar, Néprajz–magyar szak

2002–2003 
Training for trainers - Buşteni - Opportunity Associates România

1999–2001  
Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad

1995–1997   
Művészeti Iskola, Temesvár, tánc szak

1990–1995  
I. Vulcan Tanítóképző, Nagyvárad, tanító szak

Szakterület: hungarológia, antropológiai nyelvészet

Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata

Oktatott tantárgyak:

Általános nyelvészet előadás (I. félév)
Antropológiai nyelvészet előadás (I. félév)
Mai magyar nyelv 3. előadás (I. félév)
Magyar néprajz előadás, szeminárium (II. félév)
MID-módszertan  előadás, szeminárium (II. félév)
Múzeumpedagógia szeminárium (II. félév)
PR, protokoll, intézménymenedzsment szeminárium (II. félév)
Európai nyelvpolitikák előadás, szeminárium (II. félév, MA)
Kulturális nyelvészet előadás, szeminárium, (II. félév, MA)
A műveltségi terület módszertana előadás, szeminárium (I. félév, MA)
Oktatási projektek menedzsmentje előadás, szeminárium (I. félév), MA)
Pedagógia gyarkorlat: magyar nyelv és irodalom (II. félév, MA)

Tagság:         

Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda (elnök)
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (tiszteletbeli alelnök)
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete – tag
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda – tag

Elnyert (egyetemi) pályázatok:

2017–2018 – Temesvár, a multikulturális nagyváros. Mítosz vagy valóság? (MTA Domus szülőföldi pályázat) csoportos kutatás, projektvezető

2017–2018 – Nagyvárosi temetők szemiotikája (KPI) csoportos kutatás, projektvezető

2017–2018 – A két- és többnyelvűség nyelvészeti kulcsfogalmai (terminológiai útmutató) (KPI) csoportos kutatás, tag

2014–2016 – Hamis barátok a magyar és a román nyelvben (KPI) csoportos kutatás, projektvezető

2015–2016 – Nyelvmentor program (NKA), projektvezető

2014–2015 – Nyelvmentor program (NKA), projektvezető

2013–2014 – Az anyanyelv képe (KPI), csoportos hallgatói kutatás, projektvezető

Tudománynépszerűsítés:

2014 – Kívánj a szónak nyílt utat – rádiós műsor (Román Rádió)

2015 – Takázás – www. e-nyelv.hu

2015 – NyelvVész – www.mure.ro

2016 – Női szemmel – tisztán tudományos talajon – Nyugati Jelen

Elérhetőség: saramagyary@partium.ro

 

Publikációk (szelektív):

1. Önálló kiadvány:

2004. Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară,  Marineasa Kiadó, Temesvár.

2010. Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară, AEGIS Kiadó, Temesvár.

2015. A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad.

2017. A magyar mint idegen nyelv oktatása. Fogalmak, helyzetek, megoldások. Partium Kiadó, Nagyvárad.

2018. Takázás. Holnap-MÚRE, Marosvásárhely

2. Társszerzős kiadvány:

2018. Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Bartha Krisztina társszerk.)

2017. Oktatás határhelyzetben. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Balogh Brigitta, Bartha Krisztina társszerk.)

2017. Nyelv – Közösség - Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Bartha Krisztina társszerk.)

2016. Hamis barátok a magyar és a román nyelvben – szószedet. Partium Kiadó, Nagyvárad (főszerk.)

2014. A nyelv közösségi perspektívája. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad (Bartha Krisztina társszerk.)

2010. Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény - Culegere de teste de competenţă lingvistică în limba maghiară, AEGIS Kiadó, Temesvár. (Balogh Andrea társszerz.)

2009. Román–magyar kulturális szótár, [Dicţionarul cultural român–maghiar], (BENŐ Attila szerk.) T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy.

3. Tanulmányok:

2018. Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban. Anyanyelv-pedagógia XI:3. ISSN 2060-0623. DOI: 10.21030/anyp.2018.3.8 http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=748

2017. Ő (r)retró, avagy ki áll a gátra? In: Klippel Rita–Tóth Eszter (szerk.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 107–114.

2016. Az ellenség magyar és román nyelvi képe. In: Szabó Tibor–Tekeliová Dominika–Vargová Zuzana (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Közép-európai Tudományok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 175–180.

2016. MID-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. In: Maróti Orsolya - Nádor Orsolya (szerk.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. Balassi Intézet. Budapest.pp. 70 – 76.

2016. Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága. In: Czékus Géza – Borsos Éva (szerk.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka,  pp. 106–113.

2016. Hatalmi játszmák a temetőben. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 275–286.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 153–162.

2015. Ige – játék – hatalom. In: Gaál Zsuzsanna (szerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 245–252.

2013a The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages. In: Acta Universitatis Sapientiae 2013/2/5: 137–148.

2013b A magyar mint idegen nyelv az áll és a stă igék tükrében. In: Nádor Orsolya – SzűcsTibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 2012, XIII/1: 91–99.

2009a Hiedelmek a magyar nyelv körül, [Crezuri despre limba maghiară], In: Nádor Orsolya (szerk.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, Balassi Intézet, Budapest, 150–156.

2009b A nő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben, [Imaginea lingvistică a femei în maghiară şi română], In: Bodó Barna (szerk.): Régi(j)óvilág, IV./3 – 4: 28–31.

2008a Magyarul beszélek. Másképp látom a világot? [Vorbesc în maghiară. Văd altfel lumea?], In: Bodó Barna (szerk.): Régi(j)óvilág, III./2: 45–47.

2008b A magyar nyelv és gondolkodásmód egy lehetséges értelmezése, [O posibilă interpretare a limbii şi a mentalităţii maghiare], In: Bodó Barna (szerk.): Régi(j)óvilág, III./3 – 4:75–83.

2006 Készségfejlesztés a fakultatív magyar nyelvórákon [Dezvoltarea  abilităţilor la orele de maghiară în mod facultativ], In: Magiszter, Ősz-Tél, IV./3-4.,148–157.

2005 A fakultatív magyar nyelvoktatás [Predarea limbii maghiare în mod facultativ], In: Bodó Barna (szerk.): Romániai magyar évkönyv 2004-2005,  Marineasa Kiadó, Temesvár, 459–467.

4. Konferenciakiadványok:

2018. Magyari Sára – Horváth Gizela. MeToo – Hungarian Style. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizela (szerk.): Digital Agora. Partium Press – Debrecen University Press. 36–66. ISSN 2285 – 682X (Nagyvárad), ISBN 978-963-318-750-0 (Debrecen)

2018. Magyari Sára. „Miattam pusztul...”. Vegyes házasságban élő magyar értelmiségiek attitűdvizsgálata a bánsági szórványban. In: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom. 243–249. ISBN 978-80-8122-255-9

2018. Magyari Sára. Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben. In: Magyari Sára – Bartha Krisztina (szerk.): Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Partium Kiadó. Nagyvárad. 31–44. ISBN 978-606-8156-85-9

2017. Multukulturalitás a temetőben. In: Balázs Géza – Minya Károly (szerk.): Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 157–171.

2017. Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizella (szerk.): Diskurzusok az alkonyról. Partium Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó, Nagyvárad – Debrecen, 117–132.

2017. A nyelvközösség perspektívái. In: Magyari Sára – Bartha Krszitina (szerk.): Nyelv – közösség – perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad, 87–94.

2016. Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft. – MSZT. Budapest, Pp. 425–434.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 153–162.

2015. Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. MANYE XXIV. Editura EME, Cluj, pp.117–122.

2015. Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszerek szemiotikai elemzése. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 191–200.

2015. Az anyanyelv képe temesi és bihari diákok körében. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás. Pécsi Tudományegyetem, Szekszárd, pp. 42–49.

2015. A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében. In: Josip Ivanovic – Valéria Pintér Krekic (szerk.): A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. Szabadka. 182–188.

2014.  A kert/udvar és szócsakádjának képe magyar népdalokban. www.e-nyelvmagazin.hu

2014. Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. A „fától fáig” magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban. In: Balázs Géza – Pomogáts Béla (szerk.): Nyelvünk és kultúránk 2013/1–4: 93–97.

2014. Imaginea lingvistică a „vieţii” în limba maghiară şi română. In. Iulian Boldea (szerk.): Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Arhipelag XXI. Press, Marosvásárhely.

2013. A férfi nyelvi képe a magyar és a román nyelvben. In: Papp Klára (főszerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen.

2012. Beszédértés - beszédhallás. Avagy miről is beszélek?, [Percepţia şi înţelegerea textului], In: Fóris Ferenczi Rita-Demény Piroska (szerk.): Interaktív eszközök és módszerek a tanításban. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Cluj, 19–20.

2012. A munka – pénz nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a muncii şi a banilor în maghiară şi română],  In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 39–44.

2011. Az idő nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a timpului în maghiară şi română], In: Géczi János (szerk.): Iskolakultúra 8-9,  Gondolat Kiadó, Eger, 17–22.

2010. Az élet–halál nyelvi képe a magyar és román nyelvben, [Imaginea lingvistică a vieţii şi a morţii în maghiară şi română], In: Bányai Éva (szerk.): Kultúrák határán II,  RHT Kiadó, Bukarest– Sepsiszentgyörgy,129–138.

Konferenciák, szemináriumok (szelektív):

2018. november 9. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei nemzetközi tudományos szimpózium. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom
előadás: A romániai fakultatív magyaroktatás

2018. november 6. Nyelvek mezsgyéjén – a két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése. Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
előadás: A multikulturális Temesvár nyelvi tájképe

2018. október 12. Oktatás határhelyzetben II., Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
előadás: A magyar nyelv  és kultúra tükröződése román nyelvű tankönyvekben

2018. szeptember 28–30. A titok szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Eger
előadás: A nárcisztikus személyiségzavar szemiotikája

2018. szeptember 21–23. Digital Agora: the fifth Argumentor Conference. Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nagyvárad.
előadás: MeToo – Hungarian Style (Horváth Gizella társkutatóval)

2018. június 22–23. III. Kárpát Medencei Oktatási Konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Óbudai Egyetem.
előadás: A romániai MID-oktatás a nagyváradi műhely tükrében

2017. november 30–december 1. A hungarológia jelene és jövője. Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszéke, Poznan.
előadás: A magyar nyelv és hungarológia tanítása a romániai tantervek tükrében

2017. november 17–18. Állati jelek, képek és terek. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.
előadás: Állatjelek a nagyvárosi temetőkben.

2017. szept. 21–22. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség.
előadás: Nyelvi sokszínűség a nagyvárosi temetőkben.

2017. szept. 7.  Diskurzusok az alkonyról. PKE, Nagyvárad
előadás: Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei

2017. jún. 30 – júl.1.  A nyelv közösségi perspektívája. PKE, Nagyvárad
előadás: Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben

2017. ápr. 21–22.
előadás: Az ellenség képe a magyar és a román nyelvben

2016. nov. 24–25. Változékony iskolai tudásterek. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
előadás: Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága

2016. szept. 7–8. 19. Élőnyelvi Konferencia, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
előadás: Hamis barátok a magyar és román nyelvben

2016. márc. 4. Oktatás határhelyzetben. PKE, Nagyvárad.
előadás: A fegyelem képe a romániai magyar oktatásban.

2016. ápr.  11–12. Jubileumi, 50. magyar nyelv hete. Sárospatak.
előadás: A határon túli nyelvközösség perspektívája

2016. ápr.  13–14. Néphagyomány ésnyelvi hagyomány. MNyM – PIM, Széphalom.
előadás: A halál nyelvi képe magyar és román folklórszövegekben

2016. ápr.  26–28. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? MNYKNT – PKE, Nagyvárad, Budapest.
előadás: A nyelvtantanítás tízparancsolata

2016. ápr. 29–30. Új területek és fogalmak a kortárs (media)kultúra kutatásában. PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola. Pécs.
előadás: A napilap mint terep

2015. febr. 20. Nyelvek – célok stratégiák c. konferencia, Szegedi Tudományegyetem.
előadás: Tartalomfejlesztés a romániai (magyar) tanárképzésben.

2015. március 26–27. Oktatás a 21. században – határok nélkül, Oktatáskutató és Fejlesztő Iroda, Nagyvárad.
előadás: Hallott szöveg (nem)értése a romániai magyar oktatás tükrében.

2015. márc. 30 – ápr. 1., MANYE 25, PPKE BTK, Budapest.
előadás: Az anyanyelv képe Bihar és Temes megyei végzős diákok tükrében.

2015. szeptember 9-11. A nyelv közösségi perspektívája c. konferencia, PKE, Nagyvárad.
előadás: A nyelvközösség perspektívája.

2015. szeptember 17-18. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért nemzetközi konferencia, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem – Brünni Masaryk Egyetem – ELTE.
előadás: Az ellenség nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

2015. szeptember 18-19. A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete elnevezésű, 9. nemzetközi tudományos konferenciára. Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
előadás: A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében.

2015. nov. 6. A hatalom jelei, terei, Szegedi Tudományegyetem.
előadás: Hatalmi játszmák a temetőben.

2014. jan. 6. – III. Czuczor–Fogarasi-konferencia, Budapest
előadás: A kert/udvar és szócsaládjának képe  magyar népdalokban

2014. ápr. 24–26. –  MANYE XXIII., Kolozsvár
előadás: Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában

2014. máj. 29–30. – GIDNI (Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity), Marosvásárhely.
előadás: Az élet magyar és román nyelvi képe

2013. nov. 29. – VII. Képzés és Gyakorlat. Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár
előadás: Vállalkozói szellem fejlesztése a romániai tanárképzésben.

2013. nov. 6. –  „Kenyérhéjmagyarok”. Magyar szórványképek, szórványfölfedezők. Anyenyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest
előadás: Anyanyelv - hangyanyelv - ecet. Avagy a fától fáig-magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban

2013. júl. 5–6. A nyelv közösségi perspektívája, PKE, Nagyvárad
előadás: A bor nyelvi képe a magyar és román nyelvben

2013. ápr. 19–20. - Nemzetközi Imagológiai Konferencia, Csíkszereda
előadás: A férfi nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

2011. aug.  22–27. – Nemzetközi Hugarológiai Kongresszus, Kolozsvár
előadás: Az ellenség nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2011. máj. 6.– Szétszórtságban, de mégis együtt nyelvben és kultúrában - Magyar Nyelv Napja, AESZ
előadás: Magyar nyelvű oktatási formák Temes megyében

2011. ápr. 15–16. – Interaktív módszerek a tanításban, Pedagógiai Intézet, BBTE, Kolozsvár
előadás: Beszédértés–beszédhallás. Avagy miről is beszélek?

2010. nov. 23–24.  – Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet konferencia, ELTE, Budapest,
előadás: A munka – pénz nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2010. aug. 27.– Határátlépések, doktranduszok konferenciája, BBTE, Kolozsvár
előadás: Az idő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2010. aug. 23–29. –Nyugati diaszpórában oktatók továbbképzése, Nyugat-Magyarországi Egy., Győr
előadás: A magyar mint idegen nyelv tanítása

2009. nov. 27–28. – Kultúrák határán,  Bukaresti Tudományegyetem
előadás: Az élet–halál nyelvi képe a magyar és román nyelvben

2009. november 9. –  a Tudomány Napja tiszteletére rendezett Ph.D-konferencia, Balassi Intézet, Bp.
előadás: A barát–ellenség magyar és romţn nyelvi képe

2009. május 8. – Diákköri Konferencia, BBTL, Kolozsvár
előadás: Nyelv és gondolkodásmód kutatásának egy lehetséges módszere